Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1my2zjzjmxmwi1zwu2mthjzgrjy2zlndnmzjc5ntmzmsykdhh0pssmmzqzmq== CATERPILLAR 140HNA 2ZK05497 2000 13515 15G07035 $88,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ogq0ytdkmzlinge5nwy0ztyzotbhmmzhyjdiodixziykdhh0pssmmty3ote= CATERPILLAR 140HNA 2ZK02851 1998 12353 17A00074 $59,900.00 fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05mduxzwfimje3mguyytzhzji2zgrhognlyti0mdg2miykdhh0pssmmtcwmze= CATERPILLAR 140HNA APM02949 2006 8622 14G03221 $185,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05ytrlywqzmje4mzexm2uwotc3ywrizdzlytzjmdfmniykdhh0pssmntuwnty= CATERPILLAR 140HNA 2ZK01935 1997 11552 17A00012 $75,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05mwe2y2izndljnte1othlytexnmuzzgq0mtnmmdhhzsykdhh0pssmntgwna== CATERPILLAR 140M B9D00299 2008 5966 13G00211 $170,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9185 13G01272 $209,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgqzzdg1otnimjjimtnkowuymdjlmdq2zwy2mdc1niykdhh0pssmndmwodk= CATERPILLAR 140M B9M00520 2008 4354 B17168 $158,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hy2qwotbknzdizji4mdqxotrkmgvlmgjimwm1mjc0zsykdhh0pssmmji2mw== CATERPILLAR 140M B9M00496 2008 4361 B17171 $200,800.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1jotezowyzytm4ytjkzwnlzgfjyzzkmgzkntg4n2m1zcykdhh0pssmmjqzmzq= CATERPILLAR 140M B9M00490 2008 4809 B17167 $190,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzdk4mtm4ngnlzmnlytu3odm1mdzhnjyxmtuzngvhyiykdhh0pssmnduznw== CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7328 15G07785 $159,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zwfimjawndy3ntmymde2otk0ogqwzti0yjc0zdzhnyykdhh0pssmmtm0nji= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00190 2012 5043 17W00778 $197,200.00 chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5141 17W00780 $189,900.00 fife, WA more
Wtk?jhnyyz1imdg5otvhyzawztlkztyzotlmogzhnjm2ytrimzrmncykdhh0pssmmje0mdi= CATERPILLAR 140MAWD D9G01126 2011 5191 15G07823 $225,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04ndu2zjm0mju2ngm4yzq0ytcymznhzti2ytbjztlmmsykdhh0pssmmta1mdu= CATERPILLAR 14G 96U08062 1990 16338 15W78371 $121,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjfkndi3ywu5ogy1ogu5zme3y2rkm2rlzwm3zjnlmcykdhh0pssmmtk3njm= CATERPILLAR 14G 96U09396 1994 14325 X16A00189 $94,500.00 more
Wtk?jhnyyz04nzfhnmfjmtdlyzkzm2jiyjvlndy1ntrkzdk4nwmxzcykdhh0pssmmtyznjc= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31804 X16W00684 $128,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kymjlote5zmjmywmxndy1zwqzogqzmgu3owizyjhlzsykdhh0pssmodq1ng== CATERPILLAR 14H 7WJ01516 2000 10096 26W58177 $587,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jy2ewngvmngm1mwvlodcwyji4mwy4ngjimzhizdc1nyykdhh0pssmntmynta= CATERPILLAR 14H 7WJ01495 2000 12548 16W00792 $110,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jntc3mjyznmnlmdvlndhmyjiymdbhzjdhnwvmnzkwysykdhh0pssmmzi4mzq= CATERPILLAR 160HNA ASD00598 2006 8081 14G05979 $125,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1modyyngiyzmqym2u1ywnkzgvky2vkztk2mmrkztg4ziykdhh0pssmntk1mji= CATERPILLAR 160M B9E00490 2011 5013 15G07793 $194,700.00 more
Wtk?jhnyyz04zwexztdhogvjnmq0mdrkyzc5njlintaznzk4mdazzsykdhh0pssmmtaymdc= CATERPILLAR 160M B9L00493 2010 4921 15G07703 Call more
Wtk?jhnyyz1iowy4nzc0m2y4odzkytfiytrintrjodfjmzllzjm4ocykdhh0pssmnta2ody= CATERPILLAR 160M B9L00248 2008 6852 B14742 $175,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzgjhmmm0mjnmztyxowq5odnkowe4yzcynthhnjliocykdhh0pssmmzm4mdy= CATERPILLAR 160M B9L00488 2010 5252 15G07471 $178,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05n2y0mtm3mznlzwqwmmnjyzzjyzvhndm2mgjlnti2miykdhh0pssmndmxnta= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8398 B14791 $187,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04yme0nje2ode3ndu5n2jhyzg3zwfmzdc1n2uxyjvkyyykdhh0pssmndayndy= CATERPILLAR 160M B9L00494 2011 4653 15G07705 $187,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hodvkmdiyzmvizgu1mdg2owiwytkxndy2njawztlhnyykdhh0pssmntyymzg= CATERPILLAR 160M B9L00495 2011 4363 15G07704 $183,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzwu0y2ziywfhmzk0ztdhzju1odqzztjlnzfhy2riosykdhh0pssmnda0ndq= CATERPILLAR 160M B9L00372 2008 6661 14G05982 $177,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyzmxzjuynzk2njewmdg4ymjiytnlmtm1zmjinza5ziykdhh0pssmnzi4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3246 17G00951 $199,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hy2yyodvjmte3njm3n2u5yzu1nwvlytu2ogiyztewnsykdhh0pssmmtaynza= CATERPILLAR 160M2 R9L00234 2014 2844 17G00956 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04otzkntywymq2njcwmjywyzrhyzc5nza4ymixytvmyiykdhh0pssmndcwnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00141 2012 1886 16G00419 $212,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hnzq0ztmymwnjywizmjcxyza0yjqymthjmguyzgi5miykdhh0pssmndy0ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00114 2011 3901 14G04574 $256,500.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjy0yte2yjfmnjk1nju2ogzinzuwmjzkmdbhotgzyyykdhh0pssmmzqzmjg= CATERPILLAR 160M2 R9L00132 2012 2432 16G00428 $204,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ndkynzg1zjrkzwriytk1zdi0ntrhytc3zty3njllziykdhh0pssmotuw CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 2360 16G00414 $217,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knzcxmtdlytyxnjkwnta0otq3nte2zgyyymvjyjgyosykdhh0pssmmjezma== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2625 16G00415 $216,300.00 more
Wtk?jhnyyz1hn2rmyja3zdm5ntyzy2y2zmnmmmjimta2ztk2y2rlzsykdhh0pssmntgzndg= CATERPILLAR 160M2 R9L00128 2012 3272 16G00817 $184,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3094 16G00821 $193,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zgniogzhmwywnju1owfmyty3yzm4nta2zdbin2nhmsykdhh0pssmmti5mdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00119 2012 2982 14G04577 $241,400.00 more
Wtk?jhnyyz1kzge2nzrmzgziyzrlnde2yjzhzjjizda5ntizyjnhmsykdhh0pssmmji2otu= CATERPILLAR 160M2 R9L00130 2012 3658 14G04582 $199,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 3878 14G04579 $229,900.00 Williston, ND more