Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mnjdkntgwndu3ngfhyze3zgi5ntk2yzkwntcznzzkzsykdhh0pssmmjuznta= CATERPILLAR 160M2 R9L00132 2012 2660 16G00428 $195,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0pssmmja1njq= CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 2989 16G00414 $195,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3138 16G00821 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmmi0ogm5ytflytdmm2iwzgmxzmiyzdm4odixyweyzsykdhh0pssmndq0nza= CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3253 17G00955 $196,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04nmezyzu0mjm5yjc1ztlhyzbmogrlzdm3zju4nzrknsykdhh0pssmmze5nw== CATERPILLAR 160M2AWD M9K00405 2011 5465 16G00703 $204,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0pssmndc4odg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5585 17G00216 $249,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kotflnju0ytkzzde5mgy1ztq4mdkym2mxyty2y2rizsykdhh0pssmmzkxnzm= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 6857 16G00339 $172,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytvjmjrlndmwotzhymfmowy3yte4ntuwzjdjmgfmmsykdhh0pssmmti1mg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 4396 18G00923 $253,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0pssmmjazodu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 6055 16G00334 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmjdizjbjmmmzmjixmgq2yje3otnkmmq0yjgzodaxyyykdhh0pssmnjazmdi= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00130 2012 4048 16G00354 $249,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3872 16G00350 $253,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mmy2ody5mduynzvhmzvlzjfmzdy3yjg1oweyntbmmcykdhh0pssmmjc4otq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1mmzvhmjczzdbhmduxnje5zda4zdrhnznknjmxzmm5ysykdhh0pssmnduxmtk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00181 2016 2001 18G01234 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgvkm2uwmju1nzi1zjzkowe2ymq2mzzkndk0ngnlmiykdhh0pssmnjuxmjy= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00179 2016 1967 18G01154 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0pssmmzg0nta= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 1956 18G01151 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0pssmntc0odq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 1745 18G01152 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 1646 18G01157 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmm2yja1ntizntc2mtyxzjnjytg2zdmwndq0m2m2nyykdhh0pssmmzg2mtc= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00184 2016 1549 18G01156 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0pssmntc1otm= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2389 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0pssmmjq1mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 1539 18G01155 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwq4oge3odeymge0mmm4oda0mmqwotuzytvimdkzyyykdhh0pssmmzk0otk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00180 2016 1498 18G01233 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz04ywziyzvjyjy2nzgyodvmzmfmotgxztrknzy3nzvhziykdhh0pssmmjc0mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00182 2016 1430 18G01235 $369,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0pssmndq4mdk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00177 2016 2423 18G01232 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1injdmnzqzmdhjzwqxnjgwodmyotbiztcxy2u1zdm2ysykdhh0pssmmti2njk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00171 2016 2122 18G01231 $347,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lmdy4mtllztdlndjiodizzdayzduyogy1njdlmwq3mcykdhh0pssmnty5nze= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00170 2016 1302 18G01150 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 742 13W72529 $268,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmwfhnta1mmmzodc1m2mzztdiymq0mtqzmmzlzmy1miykdhh0pssmndm4nda= JOHN DEERE 770GP 626218 2009 4550 14G03180 $94,100.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05mdzhmdliyzi0mzbhyjc4odcwy2qyytnlmtc5n2zlmiykdhh0pssmmtywnjy= JOHN DEERE 772G 1DW772GXACE644465 2012 0 19G00094 $182,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jyte0nty3ntdmzji1owqxowyzytrhowfimdm1zmy1miykdhh0pssmnza5oa== JOHN DEERE 870G 1DW870GXK0629459 2010 3544 13G01499 $94,900.00 Seattle, WA more