Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3503 4262962 $196,200.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jzguyyzdhy2m5zdnlzta2otdlotqxymm2mgu4otuwyiykdhh0pssmntmyndk= CATERPILLAR 160M2 R9L00234 2014 2848 4262964 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04otzkntywymq2njcwmjywyzrhyzc5nza4ymixytvmyiykdhh0pssmndcwnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00141 2012 1886 2373506 $212,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0pssmmja1njq= CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 2493 2373040 $217,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kmzqyyza1yzi5m2fkowyzzmi4zwnjowmynzk1ogriziykdhh0pssmmjm5mdg= CATERPILLAR 160M2 R9L00130 2012 3667 2108978 $196,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 3890 2108977 $196,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1imjvln2u5mjy1zwmzyme4otqznwnintczzjizy2zjmcykdhh0pssmndi3ntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 2950 2111317 $193,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lyje0ytq1zdc5odjlyznhzwuxy2m3ywyznzczm2niysykdhh0pssmnda2mzk= CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 2925 2458701 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3122 2458703 $193,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05m2fizdzknwflodg1nti1ogjmzdhlndiymzhknzk5nyykdhh0pssmntixmtq= CATERPILLAR 160M2 R9L00128 2012 3838 2457306 $159,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zgniogzhmwywnju1owfmyty3yzm4nta2zdbin2nhmsykdhh0pssmmti5mdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00119 2012 3142 2112430 $203,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnzq0ztmymwnjywizmjcxyza0yjqymthjmguyzgi5miykdhh0pssmndy0ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00114 2011 4186 2531207 $191,000.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1iyzmxzjuynzk2njewmdg4ymjiytnlmtm1zmjinza5ziykdhh0pssmnzi4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3259 4262960 $199,100.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04nwuwyjk5otq2mdeyyjgwoda0nwuzmmy4y2vhndljocykdhh0pssmmta4nju= CATERPILLAR 160M2 R9L00228 2014 3195 4262959 $199,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lowqwymm4m2vmzmeyngnhodrlnda1ngy3ymu3yme1niykdhh0pssmmjywndq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00121 2012 4599 2458704 $208,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0pssmndc4odg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5339 2489859 $244,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05mmy2ody5mduynzvhmzvlzjfmzdy3yjg1oweyntbmmcykdhh0pssmmjc4otq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 2355550 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1kztfmodmyztbmogmymwu2ywfinzu5ntq0zwy0ytk2mcykdhh0pssmmze2ndu= CATERPILLAR 160M2AWD M9K00404 2011 5252 2448724 $160,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05njlmyzgzy2uymtk3zjqzyzlmodeznzuynzc5nzq1zcykdhh0pssmnji4mji= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00306 2014 2892 2536424 $290,000.00 more
Wtk?jhnyyz1knde3mgiwndu1njy3nzvioweznjfmzgvkzjnmmjq5miykdhh0pssmmjqymzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00159 2012 2500 2531756 $225,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1inzzkmjbjzjk5ndqxowrjowe4zdfjyte1zwvlmtc5ysykdhh0pssmnduwndg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 5844 2349146 $206,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mm2eyyjg3nzlhntvhzji0ywnjnjfjy2jmmza5zdq2zsykdhh0pssmmtc2otc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00295 2014 5309 4276564 $226,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hntu0ngviyjfhyzk1mzazymrmngjky2jjzgi1ndiwniykdhh0pssmmzcxntu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00288 2014 3547 4276561 $226,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jn2vknjzkntlkywqxyjazztzjodvmn2q2y2u0zjk1miykdhh0pssmmtyymzm= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00139 2012 3682 2449261 $195,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lnjfmyzlknzmxmgeyntbizdazzwe5yzhkn2niywjmyiykdhh0pssmmjewotq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00289 2014 3739 4276562 $226,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 2490526 $240,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3702 2355554 $209,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzjhzjjkotlkmzaxndvlywzhnjiynmzjm2e2ytzjncykdhh0pssmmjcznte= CATERPILLAR 160MAWD B9T00166 2010 2639 4277754 $198,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1lnwjkntdiytvlzju5zjqwzde5yweynwfhogi3yzfkziykdhh0pssmodk1na== CATERPILLAR 16H 6ZJ00644 2000 15271 2044466 $176,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 690 2419371 $239,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1immywymvmngi1mdaxy2m5zdrjymewmze1mwmyztrlocykdhh0pssmndqwmti= LEE-BOY 685 685-442 2001 3093 4330738 $50,000.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 1991902 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwfhnta1mmmzodc1m2mzztdiymq0mtqzmmzlzmy1miykdhh0pssmndm4nda= JOHN DEERE 770GP 626218 2009 4550 1979234 $110,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kodc3yzjkzdfiy2jizjdizwi5nmi3ztzkmgy1ztnjyyykdhh0pssmmja1njq= JOHN DEERE 772BH DW772BH434114 1992 8706 4304841 $39,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lntnkzdm2njqyzgrizgfhzjqzzdezzgq1mtuwztq1msykdhh0pssmnjq3mti= JOHN DEERE 772BH DW772BH534114 1992 8706 4317657 $39,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lztk4mgfhnmu2otcxzwyzogfjnjdjywfimty2m2nmncykdhh0pssmnti0mzm= JOHN DEERE 772G DW772GX626657 2009 4616 2323364 $126,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mogninda3ymy5ogjhngi0ode0ntk2nzk4zmqxnmrinyykdhh0pssmmjmyota= KOMATSU GD655-5 55288 2011 2557 2418560 $140,000.00 Seattle, WA more