Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 3878 14G04579 $229,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imjvln2u5mjy1zwmzyme4otqznwnintczzjizy2zjmcykdhh0pssmndi3ntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 2938 14G04575 $243,700.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz04zgniogzhmwywnju1owfmyty3yzm4nta2zdbin2nhmsykdhh0pssmmti5mdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00119 2012 2982 14G04577 $241,400.00 more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 6576 14G03609 $229,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knwewm2mwmdzmmge4mgzkotg5zgzmnjq5ytlkmdrmosykdhh0pssmmza0mtq= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5431 14G03606 $198,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iodk4yte3ywqzytq4zdu2ytvjngfhyte0nzuwmdfmmsykdhh0pssmntk4mjy= CATERPILLAR 160M2 R9L00105 2011 4667 14G03610 $240,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hn2rmyja3zdm5ntyzy2y2zmnmmmjimta2ztk2y2rlzsykdhh0pssmntgzndg= CATERPILLAR 160M2 R9L00128 2012 3599 16G00817 $184,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jogixnmzknwm4ndy0njflywy1zjvhntuyotgzyzuzyiykdhh0pssmmjk2mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 2836 17G00958 $200,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mme2zdnkmzvinjy0otiyzgyxmde5otzjmjhmmmu0yiykdhh0pssmmteymzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 2863 17G00949 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ztcxm2e5otzjy2nmnti4ymy5mgi4nze3mta0yty0ncykdhh0pssmndi5oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00231 2014 2942 17G00953 $204,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyzmxzjuynzk2njewmdg4ymjiytnlmtm1zmjinza5ziykdhh0pssmnzi4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3246 17G00951 $199,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyjyyztnkztrkntg5mzu0zdnmyjayyzu1nzgzzwmwmsykdhh0pssmmtuyodc= CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4402 17G00515 $197,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hodc1zwjlytdmntg2owyxodjlnje5zddlnwqxmdawncykdhh0pssmndi3mta= CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4333 17G00509 $198,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mywfhytlhndhhnmrkmzzjzdu0mjbiywuzodixnzfizsykdhh0pssmndezmti= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4152 17G00508 $201,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmmi0ogm5ytflytdmm2iwzgmxzmiyzdm4odixyweyzsykdhh0pssmndq0nza= CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3236 17G00955 $196,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3500 17G00954 $196,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hy2yyodvjmte3njm3n2u5yzu1nwvlytu2ogiyztewnsykdhh0pssmmtaynza= CATERPILLAR 160M2 R9L00234 2014 2844 17G00956 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04otzkntywymq2njcwmjywyzrhyzc5nza4ymixytvmyiykdhh0pssmndcwnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00141 2012 1886 16G00419 $212,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 5094 16G00334 $267,000.00 more
Wtk?jhnyyz04nmezyzu0mjm5yjc1ztlhyzbmogrlzdm3zju4nzrknsykdhh0pssmmze5nw== CATERPILLAR 160M2AWD M9K00405 2011 5218 16G00703 $229,400.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hodkwzwuxn2ywnju3mzayotjmmti1njfkmtlkzdiyocykdhh0pssmotgxma== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5305 17G00216 $244,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knde3mgiwndu1njy3nzvioweznjfmzgvkzjnmmjq5miykdhh0pssmmjqymzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00159 2012 2417 17G00552 $225,800.00 more
Wtk?jhnyyz1hnzqxmwuzndjjotnkyzi4yzcxmza5odk0ndq3oduxosykdhh0pssmmtk4ndc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00127 2012 3893 16G00381 $219,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kztfmodmyztbmogmymwu2ywfinzu5ntq0zwy0ytk2mcykdhh0pssmmze2ndu= CATERPILLAR 160M2AWD M9K00404 2011 5242 16G00701 $171,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnjg2mgewmty0zdyyymqwywuzytyzytbjoty1mweznyykdhh0pssmndcxmdc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00123 2012 5078 16G00743 $184,800.00 more
Wtk?jhnyyz1kmzg0ytcwotazymyxzwixyty4mjvlzgmwmwy1mdy1ziykdhh0pssmnje0njy= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 5749 16G00339 $197,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3702 16G00350 $209,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lzmy4yzc0ntg2ogy4ymywztmzowmzzmq0zwy5mze2zcykdhh0pssmmjqzmzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1hodyxmdvjowywmwy4mju5otmwmwq2zja4zjnjmmqwncykdhh0pssmmzeymg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00121 2012 4313 16G00822 $229,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05njlmyzgzy2uymtk3zjqzyzlmodeznzuynzc5nzq1zcykdhh0pssmnji4mji= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00306 2014 2892 X17G00594 $290,000.00 more
Wtk?jhnyyz1iyjy1ntm2n2fmntfmztuxzdkyyjixnzhmodmyzjiwniykdhh0pssmmje3nzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00139 2012 3557 16G00346 $221,200.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lnwjkntdiytvlzju5zjqwzde5yweynwfhogi3yzfkziykdhh0pssmodk1na== CATERPILLAR 16H 6ZJ00644 2000 15269 14G04470 $227,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 643 13W72529 $232,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmwfhnta1mmmzodc1m2mzztdiymq0mtqzmmzlzmy1miykdhh0pssmndm4nda= JOHN DEERE 770GP 626218 2009 4550 14G03180 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $134,800.00 more
Wtk?jhnyyz05ztvkogvhzgi4zjjmmjlhymjiytnkymqzyjk1ztc5ysykdhh0pssmnji1ntk= JOHN DEERE 772D 615338 2007 7033 15G07039 $85,500.00 Billings, MT more
Related-products JOHN DEERE 772D DW772DX598543 2005 9101 18G00058 $63,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lztk4mgfhnmu2otcxzwyzogfjnjdjywfimty2m2nmncykdhh0pssmnti0mzm= JOHN DEERE 772G DW772GX626657 2009 4616 16G00101 $158,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mogninda3ymy5ogjhngi0ode0ntk2nzk4zmqxnmrinyykdhh0pssmmjmyota= KOMATSU GD655-5 55288 2011 2557 16W00813 $140,000.00 Seattle, WA more