Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jzte4mtm5y2yxzjc2ndg3ytu5nza4otviotrmzjq2yiykdhh0pssmmjk0njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2014 6929 18G01010 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0pssmmzeznjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2014 7129 18G01012 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njaxytzmmjrhmgzimdfjzmi0ztdiotuwzmuwmtawosykdhh0pssmntmwndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 5939 18G01007 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgnjyjljzwe1mwi2yzywzgi4mjbhotm1owuymtjjmsykdhh0pssmmzqyodg= CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 6442 18G01005 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0pssmmzy0mzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5419 18G01009 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0pssmmzg5ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2014 7066 18G01011 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kytgxoty0otfiyjm1y2yxzgnizwjkogm5njzmndnlosykdhh0pssmndg2mje= CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1im2flnzbjyjuzngizmjfjyzm1mwu0ytuyoty3mze5nsykdhh0pssmmje3oda= CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6499 18G01006 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iytvhmzewzwnkzde1mzywoty1ndfkymmzy2vintniniykdhh0pssmode4ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4108 18G01004 $223,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgi5otu3oguwmdeyzjcwztrjmzm5ztiyyty5mju2msykdhh0pssmnjezndu= CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 2934 16G00824 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 6055 16G00334 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0pssmmjazodu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmjdizjbjmmmzmjixmgq2yje3otnkmmq0yjgzodaxyyykdhh0pssmnjazmdi= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00130 2012 4048 16G00354 $249,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0pssmndc4odg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5585 17G00216 $249,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3872 16G00350 $253,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ytvjmjrlndmwotzhymfmowy3yte4ntuwzjdjmgfmmsykdhh0pssmmti1mg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 4396 18G00923 $253,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 742 13W72529 $268,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mmy2ody5mduynzvhmzvlzjfmzdy3yjg1oweyntbmmcykdhh0pssmmjc4otq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1mmzvhmjczzdbhmduxnje5zda4zdrhnznknjmxzmm5ysykdhh0pssmnduxmtk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00181 2016 2001 18G01234 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1injdmnzqzmdhjzwqxnjgwodmyotbiztcxy2u1zdm2ysykdhh0pssmmti2njk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00171 2016 2122 18G01231 $347,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0pssmndq4mdk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00177 2016 2423 18G01232 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1mzwq4oge3odeymge0mmm4oda0mmqwotuzytvimdkzyyykdhh0pssmmzk0otk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00180 2016 1498 18G01233 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0pssmmjq1mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 1539 18G01155 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0pssmntc1otm= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2389 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmdy4mtllztdlndjiodizzdayzduyogy1njdlmwq3mcykdhh0pssmnty5nze= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00170 2016 1302 18G01150 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0pssmmzg0nta= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 1956 18G01151 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgvkm2uwmju1nzi1zjzkowe2ymq2mzzkndk0ngnlmiykdhh0pssmnjuxmjy= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00179 2016 1967 18G01154 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0pssmntc0odq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 1745 18G01152 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 1646 18G01157 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmm2yja1ntizntc2mtyxzjnjytg2zdmwndq0m2m2nyykdhh0pssmmzg2mtc= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00184 2016 1549 18G01156 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ywziyzvjyjy2nzgyodvmzmfmotgxztrknzy3nzvhziykdhh0pssmmjc0mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00182 2016 1430 18G01235 $369,900.00 Great Falls, MT more