Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kmzg0ytcwotazymyxzwixyty4mjvlzgmwmwy1mdy1ziykdhh0pssmnje0njy= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 5744 16G00339 $197,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hodc1zwjlytdmntg2owyxodjlnje5zddlnwqxmdawncykdhh0pssmndi3mta= CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4333 17G00509 $198,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knwewm2mwmdzmmge4mgzkotg5zgzmnjq5ytlkmdrmosykdhh0pssmmza0mtq= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5431 14G03606 $198,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04nwuwyjk5otq2mdeyyjgwoda0nwuzmmy4y2vhndljocykdhh0pssmmta4nju= CATERPILLAR 160M2 R9L00228 2014 3190 17G00950 $199,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyzmxzjuynzk2njewmdg4ymjiytnlmtm1zmjinza5ziykdhh0pssmnzi4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3246 17G00951 $199,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnddjmzy4ytvhyza5oduzymi0ndc1m2uwzjiymwy5zcykdhh0pssmndkzndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00214 2014 4833 17G00510 $199,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzge2nzrmzgziyzrlnde2yjzhzjjizda5ntizyjnhmsykdhh0pssmmji2otu= CATERPILLAR 160M2 R9L00130 2012 3658 14G04582 $199,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jotezowyzytm4ytjkzwnlzgfjyzzkmgzkntg4n2m1zcykdhh0pssmmjqzmzq= CATERPILLAR 140M B9M00490 2008 4809 B17167 $199,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jogixnmzknwm4ndy0njflywy1zjvhntuyotgzyzuzyiykdhh0pssmmjk2mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 2836 17G00958 $200,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hy2qwotbknzdizji4mdqxotrkmgvlmgjimwm1mjc0zsykdhh0pssmmji2mw== CATERPILLAR 140M B9M00496 2008 4364 B17171 $200,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mywfhytlhndhhnmrkmzzjzdu0mjbiywuzodixnzfizsykdhh0pssmndezmti= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4152 17G00508 $201,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ztcxm2e5otzjy2nmnti4ymy5mgi4nze3mta0yty0ncykdhh0pssmndi5oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00231 2014 2942 17G00953 $204,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnjy0yte2yjfmnjk1nju2ogzinzuwmjzkmdbhotgzyyykdhh0pssmmzqzmjg= CATERPILLAR 160M2 R9L00132 2012 2455 16G00428 $204,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04mme2zdnkmzvinjy0otiyzgyxmde5otzjmjhmmmu0yiykdhh0pssmmteymzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 2861 17G00949 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hy2yyodvjmte3njm3n2u5yzu1nwvlytu2ogiyztewnsykdhh0pssmmtaynza= CATERPILLAR 160M2 R9L00234 2014 2844 17G00956 $205,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3702 16G00350 $209,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9185 13G01272 $209,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1imdg5otvhyzawztlkztyzotlmogzhnjm2ytrimzrmncykdhh0pssmmje0mdi= CATERPILLAR 140MAWD D9G01126 2011 5195 15G07823 $211,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04otzkntywymq2njcwmjywyzrhyzc5nza4ymixytvmyiykdhh0pssmndcwnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00141 2012 1886 16G00419 $212,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lyje0ytq1zdc5odjlyznhzwuxy2m3ywyznzczm2niysykdhh0pssmnda2mzk= CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 2922 16G00824 $215,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knzcxmtdlytyxnjkwnta0otq3nte2zgyyymvjyjgyosykdhh0pssmmjezma== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2625 16G00415 $216,300.00 more
Wtk?jhnyyz05ndkynzg1zjrkzwriytk1zdi0ntrhytc3zty3njllziykdhh0pssmotuw CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 2361 16G00414 $217,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hnzqxmwuzndjjotnkyzi4yzcxmza5odk0ndq3oduxosykdhh0pssmmtk4ndc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00127 2012 3893 16G00381 $219,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjy1ntm2n2fmntfmztuxzdkyyjixnzhmodmyzjiwniykdhh0pssmmje3nzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00139 2012 3557 16G00346 $221,200.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1knde3mgiwndu1njy3nzvioweznjfmzgvkzjnmmjq5miykdhh0pssmmjqymzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00159 2012 2397 17G00552 $225,800.00 more
Wtk?jhnyyz1lnwjkntdiytvlzju5zjqwzde5yweynwfhogi3yzfkziykdhh0pssmodk1na== CATERPILLAR 16H 6ZJ00644 2000 15269 14G04470 $227,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 6576 14G03609 $229,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04nmezyzu0mjm5yjc1ztlhyzbmogrlzdm3zju4nzrknsykdhh0pssmmze5nw== CATERPILLAR 160M2AWD M9K00405 2011 5218 16G00703 $229,400.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hodyxmdvjowywmwy4mju5otmwmwq2zja4zjnjmmqwncykdhh0pssmmzeymg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00121 2012 4313 16G00822 $229,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 3878 14G04579 $229,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 643 13W72529 $232,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hnzq0ztmymwnjywizmjcxyza0yjqymthjmguyzgi5miykdhh0pssmndy0ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00114 2011 4072 14G04574 $236,700.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iodk4yte3ywqzytq4zdu2ytvjngfhyte0nzuwmdfmmsykdhh0pssmntk4mjy= CATERPILLAR 160M2 R9L00105 2011 4667 14G03610 $240,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zgniogzhmwywnju1owfmyty3yzm4nta2zdbin2nhmsykdhh0pssmmti5mdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00119 2012 2982 14G04577 $241,400.00 more
Wtk?jhnyyz1imjvln2u5mjy1zwmzyme4otqznwnintczzjizy2zjmcykdhh0pssmndi3ntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 2938 14G04575 $243,700.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hodkwzwuxn2ywnju3mzayotjmmti1njfkmtlkzdiyocykdhh0pssmotgxma== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5305 17G00216 $244,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 5049 16G00334 $267,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lzmy4yzc0ntg2ogy4ymywztmzowmzzmq0zwy5mze2zcykdhh0pssmmjqzmzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz05njlmyzgzy2uymtk3zjqzyzlmodeznzuynzc5nzq1zcykdhh0pssmnji4mji= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00306 2014 2892 X17G00594 $290,000.00 more