Used Equipment

FOREST MACHINE

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04otm0mdrkzdbjmdy2ztewzdq5zwu4zji3ywvinwmyncykdhh0pssmnjm3mzi= JOHN DEERE 1710D D000525 2004 14055 2232055 $110,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hmzlmywjinjexmtvimjzmy2u1nwuwytk1mzuzy2u3zsykdhh0pssmmzgxnzg= CATERPILLAR 225B 2ZD00334 1987 1125 2337437 $17,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imdq0yzbmnte4nzq1ngflzwvhzmzlnme0m2zkntvmyiykdhh0pssmnte0nza= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. 225LL 80001084 2006 0 2289858 $58,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motc2nzvkzmq4zjhjywmxzwvhzdbhndbjzjm5mwfjysykdhh0pssmmtmwnzy= CATERPILLAR 235C 3WG00129 1989 27995 1914452 $27,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1lzjaxymyxmmyyytg0njllowu2ytu5zwy5zjjkndmxosykdhh0pssmntq4mzc= DAEWOO 300LL 1016 2005 11344 2494857 $84,600.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ywyzmmy5ntnizgqwmja1ywfhn2zhztkzytllyju0ziykdhh0pssmmjk1mja= CATERPILLAR 320DFMLL GKS00414 2014 1213 2548828 $256,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kztqwodqzzgyxowywyzg5yjexnddkmdjhmdkwndi1yiykdhh0pssmodu0mw== CATERPILLAR 320DFMLL GKS00298 2012 10682 2573081 $136,800.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1lytk0mtzlzdhmyzaxotnkywfmowvlnjyymdvhmtgxysykdhh0pssmmzcxoda= CATERPILLAR 325BL 2JR03520 2001 17568 1953234 $50,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hndqwmziynzdlyzdkndawymzmmtgxnwi2mzmyytewzsykdhh0pssmmju5njg= CATERPILLAR 325DFMLL C8L01609 2014 0 2449916 $453,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmq3nmi3mmjlywzkn2fhzjm3y2i5y2jjotmxnjizmcykdhh0pssmnju0mja= CATERPILLAR 330BL 6DR05158 2003 0 2432047 $28,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1ly2rkmdu3yjdmotrknze4zwe5y2fkmtjknmm5ndc3mcykdhh0pssmndcxodm= CATERPILLAR 330CFMHW B1K00191 2004 20596 2245688 $51,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2fiyjg2mdrhmgu5zwuxymuymdi2zji2zjm3m2ywmsykdhh0pssmmjkyotu= CATERPILLAR 330DFMLLA E4K00351 2007 15127 2545228 $180,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1immvlmzu1yzmzmjy5ytvjyzrlzgy0odvjzgrkyzixncykdhh0pssmndc1mjc= CATERPILLAR 330L 5YM01688 1996 30100 2453616 $39,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lzwnjnze1mtnlzdbhyjezotzmm2y5yja4ytaynmi2zcykdhh0pssmndq0mda= MISCELLANEOUS MFGRS 475E CW4C2641080405 2005 6608 1967530 $143,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04zdeyngy5zwe1ytjkytu3ywi4mtbjmzq4nwqwnmvlmcykdhh0pssmntiymdm= CATERPILLAR 535D MTP00184 2015 1506 2443058 $214,600.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05ztfmymq1nwi4zdy0mzg1oduxytlmzme2odczzjkzmyykdhh0pssmmjqwndy= CATERPILLAR 568GF YJX00113 2012 4460 2352004 $297,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04zgfhy2e2ztk3zty3mwmyyty4ngyyzjc3nznhmwjhzsykdhh0pssmnje2otm= CATERPILLAR 568LL BRB00277 2013 8467 4281166 $255,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdcwzty2zju1nze0zdmxztawothimtrhytu3ndi1nyykdhh0pssmndqxmdc= CATERPILLAR 568LL BRB00220 2012 11424 2528640 $233,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04yme1ytc0oti0ztk1mtm4zjg3njrimjgzm2e3mdfhzsykdhh0pssmndmynze= CATERPILLAR 568LL BRB00234 2012 10621 2565638 $340,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mytq1ngfjnze3zmnjngqzytayngvjotvmmdyymdizzsykdhh0pssmmtu5mtg= JOHN DEERE 759J 1TO759JXKDC242063 2014 3184 2524833 $330,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jntiynzu4yzfimzkwndmxyjrmmgmymzg0ytfiyzewziykdhh0pssmmjy4mdk= JOHN DEERE 848H 1DW848HXDD655779 2013 3491 2524832 $220,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hm2q0m2iwmdgynmjjn2y1yzzmotfizmu2ntc1ndg5myykdhh0pssmnta0mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DX300LL 1010026 2016 3689 4335154 $239,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1knzq0odbjytdjyzq3ytc1zmnlywixota4nwqyyzg1zsykdhh0pssmntc1nzq= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DX300LL 0C0005110 2013 6097 2409878 $189,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1imdg3mwyxnmjhzgq2ntgwzgixmzq2yzlizdqwm2izmsykdhh0pssmnta0odm= KOBELCO / KOBE STEEL LTD K912 YC00581 1990 16111 1965293 $39,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lmda2ztqyztjmyty0zddlzthmotc5owfjnge4nziymcykdhh0pssmnda5odg= HITACHI ZX370F-3 FF00BHJ370002 2007 12018 2496425 $144,000.00 Chehalis, WA more