Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ywi4nje4nwq2zdfhzjhmyzy0mmq3nja1yjuwmthlyyykdhh0pssmnda1ndm= CATERPILLAR 730C TFF01371 2016 286 15W79299 $397,600.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kmzblogy3ngnlngzhyjhlyjkxotu5ngy2njzhzjzkniykdhh0pssmntk4mzi= CATERPILLAR 730C TFF00913 2015 306 14A19877 $404,800.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjm2mmzhmzm0ywiyntbkogu5zdflnje4ndvknte2mcykdhh0pssmmtg5mzi= CATERPILLAR 730C TFF00886 2015 1835 14A19876 $342,800.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 2525 15W78148 $317,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mti0mduwodm0ywnkm2iwyzuwzda5otkxmjvjyjjjmyykdhh0pssmndk2nzm= CATERPILLAR 735 B1N00869 2007 8894 27W60767 $248,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jotm5oddkmme3owy4nzjmzdfmyti4yzg4ntc0ztq2zsykdhh0pssmmtcxode= CATERPILLAR 735B T4P00307 2012 4947 B14514 $351,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04ywy4ntk5mge4nje0mmq0yzcymjlhyzvjmddhztnjysykdhh0pssmntuznzy= CATERPILLAR 740B T4R03096 2015 3298 14W76758 $414,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jnwe3yzi0otfhmgzjnmqxzjrimjgxowixn2flzmrinsykdhh0pssmndc1mdy= CATERPILLAR 740B T4R03095 2015 3319 14W76757 Call Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzmfmodjjywvhmze4y2m0owuzn2e3odfjndiyoweyncykdhh0pssmmzgymtg= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 3859 13W73781 $459,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjg5ytzmodq3ytjjmde4yjk3zjflytkwmwy4zwi3ziykdhh0pssmnty2oq== CATERPILLAR 740B T4R02408 2014 2258 14W75581 $490,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knguxztkxode2m2ziotdiyzuxmjbkogu4otc2mdnkziykdhh0pssmmtg5nju= CATERPILLAR 740B T4R03094 2015 2866 14W76756 Call Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mowfkogq4mwrjnmfmy2q5zgm4mtq5ymnkzta3m2nlnyykdhh0pssmmjg4mzy= CATERPILLAR 740B T4R02412 2014 4653 14W75582 $318,100.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mjqxnwyxnzexmja0ytmxyzbhmwjkyju4ywm1ytc4miykdhh0pssmnjk2oa== CATERPILLAR 740B T4R03026 2015 2674 15W78181 $484,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjk0ymi2mjm4mjbjyzhhotvhmmi1mtlhowe3odi2yiykdhh0pssmndm2mw== CATERPILLAR 740B T4R02429 2014 3005 14A19613 Call Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 3923 14W75578 $413,500.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz04n2e2zwzingfjm2q5mmvjzty5oge0odkwzjziyja2nyykdhh0pssmmtawoq== CATERPILLAR 740B T4R02039 2013 3681 13A19436 $438,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mymq5y2rjytc5zje1ymy0ztu5njayntexmju0mtrjncykdhh0pssmnjewnti= CATERPILLAR 740B T4R01726 2013 7307 BL17355 $410,700.00 Chehalis, WA more
Related-products CATERPILLAR 740B T4R01746 2013 4878 BL17358 $331,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ytdmmzgynddmmtvin2njzmi5nzi4ytvlnddiytuxncykdhh0pssmnja5mzi= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 2790 14W75579 $542,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jodgzmmnhztm2mzywnzmzyzcynzyyywm4mzk3odjmocykdhh0pssmmte5ode= CATERPILLAR 740B T4R01713 2013 8065 13A19109 $259,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2mxmzzkztdhztu2nzyzytq2mtu5njg3njaynmrmyyykdhh0pssmnja3ote= CATERPILLAR 740B T4R03157 2015 3160 14G05259 $446,700.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1imdk1nzdmyziwzti1otdmyjeyndk3zdc5ztljntbjmcykdhh0pssmmjc3nzg= CATERPILLAR 740B T4R03106 2015 3832 14W76760 $379,200.00 Wenatchee, WA more
Related-products CATERPILLAR 740B T4R03101 2015 2300 14W76761 $353,100.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzexmgeznzjlngflodbiyje5mjgzy2iwy2u3odc0yyykdhh0pssmndu1mdk= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 5665 12W71454 $467,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 5723 12W71019 $404,600.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1izgizmtljywewoguzmwnlzgvmn2vly2u1mmjhyje5osykdhh0pssmmzi1mze= CATERPILLAR 740B T4R01707 2013 8177 13A19106 $320,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzwexytq3mjrlndbizmi0owuwnzk1zwrjodjhnjcwzcykdhh0pssmmzk2mzy= CATERPILLAR 740B T4R02041 2013 4927 13A19437 $380,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iodiwngnlodbjymq1ywu0ywrhyza5yjfhmzm2ndqwzsykdhh0pssmndu5ma== CATERPILLAR 740B T4R02367 2014 3782 13W74827 $386,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2y4ogq3mtljowm2ota1ogixyzk1n2ixzjzinwvhmsykdhh0pssmmzq1ntk= CATERPILLAR 740B T4R02042 2013 5308 13W74831 $371,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hmdy5ndzhngvlmjzjogm4yzcxmty0ywrizdg4zju1yyykdhh0pssmntk5mtq= CATERPILLAR 740B T4R02368 2014 4580 13W74828 $383,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjvkmjc0ytq5m2i1owqwodg5ythmmjcwnjkymmnhnsykdhh0pssmmjc0mzy= CATERPILLAR 740B T4R03155 2015 2880 14G05258 $469,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdbiyzi2ytvlmzrhndriogezotnjndc0odzlowjkyiykdhh0pssmntiwmda= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 1741 B16586 $416,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mwi5ntrintdjzddhyte5yzjmy2q5ztmxndu3yjy0msykdhh0pssmmzm2odu= CATERPILLAR 740EJ B1R00334 2007 6247 27AL60609 $284,500.00 Anchorage, AK more