Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 2824 15W78148 $305,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjm2mmzhmzm0ywiyntbkogu5zdflnje4ndvknte2mcykdhh0pssmmtg5mzi= CATERPILLAR 730C TFF00886 2015 1835 14A19876 $327,700.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz04ywi4nje4nwq2zdfhzjhmyzy0mmq3nja1yjuwmthlyyykdhh0pssmnda1ndm= CATERPILLAR 730C TFF01371 2016 348 15W79299 $372,100.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kmzblogy3ngnlngzhyjhlyjkxotu5ngy2njzhzjzkniykdhh0pssmntk4mzi= CATERPILLAR 730C TFF00913 2015 503 14A19877 $381,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04mti0mduwodm0ywnkm2iwyzuwzda5otkxmjvjyjjjmyykdhh0pssmndk2nzm= CATERPILLAR 735 B1N00869 2007 9063 27W60767 $231,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jotm5oddkmme3owy4nzjmzdfmyti4yzg4ntc0ztq2zsykdhh0pssmmtcxode= CATERPILLAR 735B T4P00307 2012 5055 B14514 $362,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzexmgeznzjlngflodbiyje5mjgzy2iwy2u3odc0yyykdhh0pssmndu1mdk= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 5851 12W71454 $452,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1izgizmtljywewoguzmwnlzgvmn2vly2u1mmjhyje5osykdhh0pssmmzi1mze= CATERPILLAR 740B T4R01707 2013 8262 13A19106 $310,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04ywy4ntk5mge4nje0mmq0yzcymjlhyzvjmddhztnjysykdhh0pssmntuznzy= CATERPILLAR 740B T4R03096 2015 3377 14W76758 $390,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjg5ytzmodq3ytjjmde4yjk3zjflytkwmwy4zwi3ziykdhh0pssmnty2oq== CATERPILLAR 740B T4R02408 2014 2504 14W75581 $478,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mowfkogq4mwrjnmfmy2q5zgm4mtq5ymnkzta3m2nlnyykdhh0pssmmjg4mzy= CATERPILLAR 740B T4R02412 2014 4863 14W75582 $278,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mjqxnwyxnzexmja0ytmxyzbhmwjkyju4ywm1ytc4miykdhh0pssmnjk2oa== CATERPILLAR 740B T4R03026 2015 2836 15W78181 $458,100.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjvkmjc0ytq5m2i1owqwodg5ythmmjcwnjkymmnhnsykdhh0pssmmjc0mzy= CATERPILLAR 740B T4R03155 2015 2887 14G05258 $481,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 4273 14W75578 $402,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04n2e2zwzingfjm2q5mmvjzty5oge0odkwzjziyja2nyykdhh0pssmmtawoq== CATERPILLAR 740B T4R02039 2013 3869 13A19436 $414,800.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2y4ogq3mtljowm2ota1ogixyzk1n2ixzjzinwvhmsykdhh0pssmmzq1ntk= CATERPILLAR 740B T4R02042 2013 5587 13W74831 $373,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mzwexytq3mjrlndbizmi0owuwnzk1zwrjodjhnjcwzcykdhh0pssmmzk2mzy= CATERPILLAR 740B T4R02041 2013 4979 13A19437 $363,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hmdy5ndzhngvlmjzjogm4yzcxmty0ywrizdg4zju1yyykdhh0pssmntk5mtq= CATERPILLAR 740B T4R02368 2014 4833 13W74828 $361,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iodiwngnlodbjymq1ywu0ywrhyza5yjfhmzm2ndqwzsykdhh0pssmndu5ma== CATERPILLAR 740B T4R02367 2014 4074 13W74827 $401,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ywmwn2jjzmzinzk1odzmyjgwnzgyyzu3ymzkm2qyncykdhh0pssmmzqwnde= CATERPILLAR 740B T4R02430 2014 4643 14W75586 $435,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05zjdmn2m5ztnjngmyyta4owvhowqxmje1zdk0ndhhzsykdhh0pssmmjk4mw== CATERPILLAR 740B T4R03099 2015 3222 14W76759 $386,600.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mtuyzmixy2mxowqznzfly2e3otq3zmrknzkzyzu1zcykdhh0pssmntm5mty= CATERPILLAR 740B T4R01726 2013 7366 BL17355 $422,600.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmfmodjjywvhmze4y2m0owuzn2e3odfjndiyoweyncykdhh0pssmmzgymtg= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 3968 13W73781 $459,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2mxmzzkztdhztu2nzyzytq2mtu5njg3njaynmrmyyykdhh0pssmnja3ote= CATERPILLAR 740B T4R03157 2015 3430 14G05259 $419,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1imdk1nzdmyziwzti1otdmyjeyndk3zdc5ztljntbjmcykdhh0pssmmjc3nzg= CATERPILLAR 740B T4R03106 2015 3961 14W76760 $361,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdcwmgu5zwrkmgyxzwvkymmzn2i5mdzkytkxnzmxnsykdhh0pssmmjg3mdg= CATERPILLAR 740B T4R03101 2015 2440 14W76761 $332,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 6259 12W71019 $401,000.00 Juneau, AK more
Related-products CATERPILLAR 740B T4R01746 2013 5041 BL17358 $306,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mm2myytbkn2viztzknmfhodq3yzdhota0odayodm3msykdhh0pssmndyxmju= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 2878 14W75579 $552,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdbiyzi2ytvlmzrhndriogezotnjndc0odzlowjkyiykdhh0pssmntiwmda= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 1805 B16586 $381,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mwi5ntrintdjzddhyte5yzjmy2q5ztmxndu3yjy0msykdhh0pssmmzm2odu= CATERPILLAR 740EJ B1R00334 2007 6247 27AL60609 $284,500.00 Anchorage, AK more