Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lmdg1zwnmmmq3yzu2mze2zdg3zwzmy2m3yjm5otvmmiykdhh0pssmmzk2mtk= CATERPILLAR 303CCR BXT03090 2008 1898 X18G00818 $20,000.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jnzzkyji2mgezmgu3y2yxyme5mwmznzqxztcwmdaxyyykdhh0pssmmzcwnzg= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800735 2015 1915 18W00430 $29,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lztdlyznknzjjnja1ztmyytvjmddlmzg1ytqzntmxncykdhh0pssmmza0mzy= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800600 2015 2024 18W00433 $29,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnmjmndezmjbjztzmnji2odk3ngnkowvlnzk4ywjkzcykdhh0pssmntqwmta= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800567 2015 1934 18W00434 $29,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jngqwotyzotdimjjjogmxzwywzmyymtuyzwq4ngmyniykdhh0pssmnda2mzi= BOBCAT 314G 11714 2005 1769 X18W01625 $30,000.00 Bellevue, WA more
Wtk?jhnyyz1myju4zjq3ogu2ndljodk0zgm3njmwotyzmtuym2qwmsykdhh0pssmmje5na== CATERPILLAR 301.7D LJ400259 2015 361 16G00336 $30,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zwi0yza3yznimjm4njg4ytkwmjaxmtdmngqymme1mcykdhh0pssmmzgymte= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700456 2015 810 15V06562 $31,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kzje3nddlnjdmnwrhytm4zjvhogzimzq4yzm4zty3zsykdhh0pssmmzgzmzg= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700437 2015 385 16G00202 $32,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mztziogi3nwe4ztcxmjnhytm3mtizyzfhmtllyzgyziykdhh0pssmntgxmti= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700500 2015 985 15N77867 $32,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmty4nwm0mjrimdzlmjrjzwm1ytcxmzrjmdvjn2rlziykdhh0pssmndqzode= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700436 2015 151 16G00203 $32,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jn2uwnzhhmdixnziyzdfhztjhm2m0odzkm2fmyzhkyyykdhh0pssmndk2mjy= CATERPILLAR 330BL 6DR05158 2003 0 16W00787 $33,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04ztriyji2otrlymm1zwqzodqxyzm3n2vhntkzmtfjzcykdhh0pssmmza5mju= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800659 2015 1933 18W00431 $33,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzywy2q1zdq3mzgwngrmotjlyjjloti0y2rmnmm1ziykdhh0pssmmtizodg= CATERPILLAR 322BL 1YS00809 1998 17831 X17G00433 $34,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lztbmntywnza0zgm5njy2zjkyywm5nzrizdllmjnknsykdhh0pssmmzc1mjq= CATERPILLAR 302.7DCR LJ701083 2017 148 18G00202 $35,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmjq4ymmwzme0ztgyzdhioguxnjbmndq2mgfmmdljmcykdhh0pssmmjq4mjg= CATERPILLAR 302.7DCR LJ701082 2017 83 18G00191 $35,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1joguxytcwnmezmthlymjmzju4otdlm2e1mti1ytqxzcykdhh0pssmmzyyodc= CATERPILLAR 301.7D LJ400197 2014 498 15G06710 $36,700.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1kyja3ndu0ztzjnjlinjm0ownmyjrjote5mju1y2m3osykdhh0pssmota3 CATERPILLAR 301.7D LJ400396 2016 255 17G00120 $36,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mztiyndgyndg5ztc1zjvjowzkotflmgqwnmm0ngy5mcykdhh0pssmodk0ng== CATERPILLAR 302.7DCR LJ700862 2016 240 17G00126 $38,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmjziytk5n2m1m2u4otrjymy1y2rkymy4zgjkzjjmosykdhh0pssmntuwodu= CATERPILLAR 301.7DCR LJ800345 2015 603 15N77862 $38,700.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1intrhyjfkmgvjmda2ogizzdgymty3yzm1zjzkztixzsykdhh0pssmmjk2odc= CATERPILLAR 304DCR TYK00762 2011 5381 X18W00933 $38,900.00 more
Wtk?jhnyyz04mwu1otvkmtgzmwm3zmzhztbhnwnhotmzmthlndi1ysykdhh0pssmmtkznzg= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 11845 2005 12070 18W01010 $39,000.00 more
Wtk?jhnyyz05nthlmzu0mmezzwiymzm4otc4ndixzgu2y2q3ndiwyyykdhh0pssmmzyyntq= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12717 2007 9088 18W01012 $40,200.00 more
Wtk?jhnyyz1jnzmxmmexode0odvmodvhzgy3zjmyzdgxotewzmjjocykdhh0pssmndq1odu= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12845 2007 8194 18W01013 $40,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmza5mdc3nzexodg1zgy3zda4n2zlmthkn2ywodjiniykdhh0pssmntkxmzq= CATERPILLAR 304DCR TYK01146 2012 840 X18W01412 $41,950.00 more
Wtk?jhnyyz1lmje4odhlyjk1odlizjq0ztc4mza5mwnmyznioge4yiykdhh0pssmmtgwmdi= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12170 2006 4984 18W01011 $43,300.00 more
Wtk?jhnyyz1inmuzzdljywm4njdhzju1ymeznjy1ywu2otu4ytcymcykdhh0pssmmtc4mzy= CATERPILLAR 304E2CR ME400799 2016 1333 15N78875 $43,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjniy2i1zmuwnjiyy2fjywvhntrlndezmze3n2i2nsykdhh0pssmnjiymza= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700200 2014 244 15G06990 $45,800.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1iywvknzvjmzniyzqxngexzwjjmdu3mdjiywjkm2rkmyykdhh0pssmodg0mq== CATERPILLAR 320L 9KK02529 1994 13854 X18W00816 $46,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lytk0mtzlzdhmyzaxotnkywfmowvlnjyymdvhmtgxysykdhh0pssmmzcxoda= CATERPILLAR 325BL 2JR03520 2001 17568 13W74894 $47,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzm0nwzmztllzjljodgzytrkzty1nwzjmtm3zjqzzsykdhh0pssmntkyote= CATERPILLAR 304E2CR ME401443 2016 261 16G00137 $49,000.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jmgq3yzk4ywu3nwu2zdhjodrlyzdlyjuznziwmgjjnsykdhh0pssmmtgxoty= CATERPILLAR 302.7DCR LJ700199 2014 258 15G06605 $49,400.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1knwqyztljnmrmndhinwviywe4ymi5nmuwytk4ogq4ncykdhh0pssmntkyote= CATERPILLAR 303.5ECR RKY04038 2014 486 15W79224 $49,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mnzuwngzjmdkwztyzyjk2zdjkmjhmyjjkyzy0zwezyiykdhh0pssmndizmzq= CATERPILLAR 304E2CR ME401785 2017 969 X18W00954 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz04mzhimtlhytgwmjgwzdi5otk5mtjmothiotc4m2jlzsykdhh0pssmndq5otu= CATERPILLAR 330CL CYA00520 2004 14674 X18W00615 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz1loddhntg0mzg5nzg0zjazzthkmwrjmjy1mdvlztm1yiykdhh0pssmnjqwoti= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800495 2015 0 16G00525 $51,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ztc3ntlkmgvjytc3ndiwzjq2nzkzy2qxndc0yjnmmyykdhh0pssmmzgwnjc= CATERPILLAR 303.5ECR RKY02690 2014 484 15A20099 $51,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lnjcwmjfhmwvkmdm1yzm1yznlotjkzdm4mjrlndbiysykdhh0pssmndi0nzc= CATERPILLAR 304E2CR ME402356 2017 516 18G00184 $51,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzjyxzta4mtaxmmy5mmyxy2eyzmvkmzjmmtq4zdu3ncykdhh0pssmoda4oa== CATERPILLAR 304E2CR ME402357 2017 381 18G00185 $51,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1logvmnzg5yjc2mzhlzdqzogrhyjywn2rhzwy2yzy0zcykdhh0pssmndg3njg= CATERPILLAR 312C CAE02601 2005 8100 X18W01301 $53,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mndnjztdiyzgzntu2zmm0ztmwzjbmmzyyyzblzge0ysykdhh0pssmndmwndk= CATERPILLAR 303.5ECR RKY02049 2013 963 14W77165 $53,900.00 Chehalis, WA more