Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hy2m4yja3yjkxzgyzodqxyjdjywqyndcwztq4mzk0zcykdhh0pssmndu1njq= CATERPILLAR 305E2CR H5M01165 2016 520 2450578 $71,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05zwjhnje3mzc2ywnimzfkyjjjytdkztyxzgu2njmzyiykdhh0pssmmtewndg= CATERPILLAR 305E2CR H5M01153 2016 406 2465676 $71,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzm4ntbmnwqxowrkmzrjymy4nte5ytm4ngmzzgrmmcykdhh0pssmmtqynta= CATERPILLAR 305E2CR DJX00147 2014 811 2291253 $71,500.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtgyy2u3ndaxmty5zjgzymuyyjk0njjkmdrkymuzmyykdhh0pssmmtyznjm= CATERPILLAR 305E2CR H5M01159 2016 521 2465163 $71,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjg5yjzhodizzdnindqwyziym2qwndfhyje0zmvkmcykdhh0pssmntg1mdi= CATERPILLAR 305E2CR H5M01160 2016 714 2450577 $71,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kyte1zta3ywvmzmvjzje0ytdlngq1njg4mwyxyju4mcykdhh0pssmndq1odg= CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M04904 2017 42 2554562 $76,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05mtrmogriogvlyme2mgzkowi5ndaxzmm2otuyyza2zsykdhh0pssmndgzntg= CATERPILLAR 305E2 CRCN H5M04903 2017 44 4307893 $78,000.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz04ngexmdmyzdrmndy5zjziyzjjztrjyjc1nzzimdg0nsykdhh0pssmmzkxmde= CATERPILLAR 320EL WBK00416 2012 7013 2465677 $86,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kntzkmjhlmwvjzjvmywrizwq5mjblzjnjmwnkn2y0ncykdhh0pssmnji5mda= CATERPILLAR 320DLRR XCK00259 2008 6090 4330737 $88,900.00 more
Wtk?jhnyyz04mzy5mzaxngnhnze5ytiyymm1zjm5ywnizti2nzy3ncykdhh0pssmmjy2ndq= CATERPILLAR 308E2 CRCB FJX07708 2017 204 4310656 $98,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izjlkzweyody1owm0zwu1ymvknjkwywezzjg0mwiwosykdhh0pssmmtaznq== CATERPILLAR 330DL MWP01606 2007 8323 4330731 $100,000.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1lmdi3mdkzymy3y2y2zjc1ogewmta4ywfmmde1mgu3ziykdhh0pssmnte5ndu= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX04791 2015 464 2481669 $100,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmwziztkwyjy3mde0ymriodlmzwqwodmyytewytc0mcykdhh0pssmmtk5nja= CATERPILLAR 313FLGC HDK00126 2014 1426 2528109 $105,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ntc3mtiwymfkndixyjliztu5zdbjmguxmzgzzdjiosykdhh0pssmmjg2mdm= CATERPILLAR 315DL CJN00457 2008 3435 2564418 $108,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lyji0nti4odkynjflotzlodcxy2m1nzq3yjq0njhizcykdhh0pssmmtg2nde= CATERPILLAR 320DFMLL GKS00193 2008 12388 2234508 $110,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04zmnknmrkmtq1mzrlzdc0otkzote3mgnmnwjlogrjmiykdhh0pssmmjc4nzk= CATERPILLAR 320DL SPN00577 2011 6497 2389745 $112,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lywm2nte5ntjkmjk0ztniyty0mdm3odm5nwy5zgzkniykdhh0pssmnjq5mda= CATERPILLAR 330CL DKY02269 2004 7866 2402832 $114,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04zdexmmi2nmm0ndi1njmxotc2mdrlnjgzzgizmdgzncykdhh0pssmmtg1mte= CATERPILLAR 312EL MJD00537 2013 3342 4331191 $122,300.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz05ytm0mjjhnddkzdvmntq0ztzjytuyzgqyngrkzty3miykdhh0pssmmziynda= CATERPILLAR 316EL DZW00618 2013 2834 4330727 $155,600.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1mzjuxm2e4nwjmodrmnjexztgwntzkzwfin2m0zja1ysykdhh0pssmmte3ntg= CATERPILLAR 312EL MJD01399 2015 615 2560749 $159,400.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz04mtk1zgnmytqzzgfhmwfkzja4m2rhotkzmzyxodnlzcykdhh0pssmmtq5oa== CATERPILLAR 320EL TNJ00361 2014 3110 4330734 $166,700.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1hmzqymjllndizztq5zjk4othkmtningjhywi3mwvjmyykdhh0pssmndqxmtk= CATERPILLAR 320EL TNJ00260 2013 3849 4331193 $166,700.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1myzqxmty5nmrizjuzztg5zjzjytrmyjawytu2yzewnsykdhh0pssmmjy2mjq= CATERPILLAR 320EL TNJ00259 2013 3332 4331192 $166,700.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1lztvhnzc0zdjimtcxodayyjbjmthhzjhjymqznwfhzcykdhh0pssmmtq5mjq= CATERPILLAR 305.5DCR FLZ00819 2011 977 1899903 $168,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hymiyodq3mtjjnjk1odi1y2vhndbhzmq1otqxymi4zcykdhh0pssmndg2mdk= CATERPILLAR 336EL JRJ00356 2013 4562 4304321 $179,900.00 more
Wtk?jhnyyz1inmyymgvkyzm0nduzntc5y2myzduwnjk4mwrhzgnjysykdhh0pssmnduwnjy= CATERPILLAR 326FL WGL00719 2015 2241 2376699 $190,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmguzyjmzntk1otqxm2ixyte3ztdkotywmzcwmjizysykdhh0pssmmjm3mq== CATERPILLAR 323FL YEJ00196 2015 1513 2547791 $205,000.00 more
Wtk?jhnyyz04mmm1nzbkyte1ntvizwuyodbhm2y5n2yyoduwy2izziykdhh0pssmmzq3mzg= CATERPILLAR 336EL YEP00471 2012 3443 4303819 $205,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05nmy5mjnmnwe1mdm4nwrlzme1nzczogrjngvhodi5mcykdhh0pssmmjcxndm= CATERPILLAR 330DL MWP02679 2008 8354 884870 $211,600.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hndc3zwjlm2izndbjnwi1zdu3mjgzm2viyjdizjnlocykdhh0pssmmzmzmtu= CATERPILLAR 336EL JRJ00391 2014 4632 2090571 $219,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jyjg4mtmwmdg0njzhztnizwmzyjk5ognlmdiynjjlziykdhh0pssmntm0mdc= CATERPILLAR 326FL WGL00612 2015 826 2376698 $221,500.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1modyzndawodixnju4mdnmy2e3zmjjntixnjq0nmnmyiykdhh0pssmnji0nza= EXODUS MX447L 447-10-009 2010 4052 2481678 $227,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hzgjlmgzhztc3mjljmte2zjbkyjnlywnlmdu0mjzjzcykdhh0pssmnjazntq= CATERPILLAR 324EL PNW00511 2012 4792 1820925 $233,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kytm2oda4ztvhyzi0mjm3ogrhmtk2ntrmzdblmteymsykdhh0pssmnzc3nq== CATERPILLAR 326FL WGL00544 2015 1133 2376697 $245,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1inzy0ymqxognhowi5zmq1ytzin2qyyzrlyjc1ogniyyykdhh0pssmmjk0nji= CATERPILLAR 326FL WGL00540 2015 2070 2400943 $254,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mm2u0nmm5njixzjzmyzi1ymewnguzzdlkmmvmzge0ncykdhh0pssmnjy4ma== CATERPILLAR 345CL PJW01832 2007 6672 739483 $263,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imwrintfkn2flnznkoduyotdkmge2ntvkmtq2yjm3myykdhh0pssmmtgwote= CATERPILLAR 329FL ERL00569 2015 1244 2193187 $264,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmmizntjlzgexm2q4ndkzyjzmmtu1nte3ogy2mjcxziykdhh0pssmmjqznjg= CATERPILLAR 336EL JRJ00423 2014 5197 2107190 $287,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mndy0owmymdlkywzhmjblzthjotu3ntezmgqxytrjmyykdhh0pssmnje4mzm= CATERPILLAR 320ELRR TFX01032 2014 2255 2417676 $301,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmzu5nwi2owiyzgq5ndq1oguzytuzmjg0nzmyyjnimcykdhh0pssmmjgxnw== CATERPILLAR 336FL TZA00356 2015 1079 2188750 $302,300.00 Prudhoe Bay, AK more