Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05zddlmtjhmtixzta2m2m4ztzmnwu4ytbknwuxmthmmcykdhh0pssmmjk0mzm= CATERPILLAR 312EL MJD01233 2015 1403 14A19763 $254,600.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hngiwmdvkotjhngy2ogmyzjdizwnlmzmwnzvizjk5nsykdhh0pssmnji5mzm= CATERPILLAR 312EL MJD01376 2015 1464 14V05850 $273,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzjuxm2e4nwjmodrmnjexztgwntzkzwfin2m0zja1ysykdhh0pssmmte3ntg= CATERPILLAR 312EL MJD01399 2015 937 14V06079 $172,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hmwziztkwyjy3mde0ymriodlmzwqwodmyytewytc0mcykdhh0pssmmtk5nja= CATERPILLAR 313FLGC HDK00126 2014 1600 14W76735 $98,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04ywfjodmwytc4otc1mgnkzgy5nzqxy2u4yjy3mzzjzsykdhh0pssmmjuxnji= CATERPILLAR 313FLGC HDK00170 2015 1033 14W77164 $164,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mnwy1owuwmgvmmmvjzje1odjkyjgwmjjmnzawoty2mcykdhh0pssmmtk2nzg= CATERPILLAR 314ELCR ZJT01440 2015 2100 X18W01187 $140,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mmjmxmdu4ndbjmjawymeyywy0zti5nzlkzwmzmzrknyykdhh0pssmmjq1ndg= CATERPILLAR 314ELCR ZJT01274 2015 4174 18W01252 $152,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hntfjoge2mtrhm2zkytqzywu5nwvhztdkognkngm3msykdhh0pssmndg2mtm= CATERPILLAR 314ELCR ZJT00201 2013 3009 12W72333 $303,200.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jngqwotyzotdimjjjogmxzwywzmyymtuyzwq4ngmyniykdhh0pssmnda2mzi= BOBCAT 314G 11714 2005 1769 X18W01625 $30,000.00 Bellevue, WA more
Wtk?jhnyyz1mmdvlmgy3mjbmmgnkzdi1zwixmtg2zdy0zju2y2q1msykdhh0pssmndawmtk= CATERPILLAR 316EL DZW01519 2014 3456 13J19427 $289,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1imzqwodc2mty1owzkzji4zgnkn2zlotdlzjc0ywjlyyykdhh0pssmnjmxmja= CATERPILLAR 316EL DZW01520 2014 3412 13J19428 $310,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04mthiotkzmdg4ywmwy2i2y2q4ztczmtlkotkymzlknsykdhh0pssmndq2mzu= CATERPILLAR 316EL DZW01521 2014 2034 13J19429 $333,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mgi2zjjjyzayywuyotnkotvhmtmymte2mmjiodezziykdhh0pssmmzc3nta= CATERPILLAR 316EL DZW01417 2014 1430 13J19359 $360,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kzgi4zjzjntdjzgflmzzjywvimjixnjljmgy0zwqzniykdhh0pssmndg1mjq= CATERPILLAR 316EL DZW01438 2014 2363 13A19415 $286,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjq1zjk2nzzhmtqwmwzjywqwogyxnjy3ywe5mzblniykdhh0pssmmzkynjk= CATERPILLAR 316EL DZW02046 2015 1492 14J19716 $304,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mjexmjvkmdcwmgq0ngq0ytkwyjg2ndfimme3mtqyyyykdhh0pssmnte1odi= CATERPILLAR 320DL PHX02729 2011 3900 X18G00791 $140,000.00 Red Lodge, MT more
Wtk?jhnyyz1iy2uzyjq2yjq5mdc0nza3yzy1yzq1ndqymtywyjiwosykdhh0pssmnjk1ng== CATERPILLAR 320DL SPN00577 2011 6528 16G00480 $114,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04yjk0m2y1mmy2mjc2y2zlzgy4ndqxywjjy2m5n2rknyykdhh0pssmmjixnzu= CATERPILLAR 320ELRR TFX01317 2015 3125 14J19880 $282,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kmziwn2ewndi5ntfjzjqxyjvjyzu3yjjlzmq4yjvhncykdhh0pssmmzi5nzc= CATERPILLAR 320ELRR TFX00628 2013 4063 13A19066 $363,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mywuwntmwyte2zjziy2y5zdljmtcznwiyotcwyze4nyykdhh0pssmnjq3mdq= CATERPILLAR 320ELRR TFX01304 2015 3425 14J19879 $320,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1imzrmnja2ztk3mtzjndnmzjc2nmvinwm4ndewyzuyysykdhh0pssmnta0odq= CATERPILLAR 320ELRR TFX00521 2013 4883 12W72338 $217,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mndy0owmymdlkywzhmjblzthjotu3ntezmgqxytrjmyykdhh0pssmnje4mzm= CATERPILLAR 320ELRR TFX01032 2014 2571 13A19431 $229,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1iywvknzvjmzniyzqxngexzwjjmdu3mdjiywjkm2rkmyykdhh0pssmodg0mq== CATERPILLAR 320L 9KK02529 1994 13854 X18W00816 $46,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hyzywy2q1zdq3mzgwngrmotjlyjjloti0y2rmnmm1ziykdhh0pssmmtizodg= CATERPILLAR 322BL 1YS00809 1998 17831 X17G00433 $34,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mnzzmnge3nza2zja1otg5ztbintm3mzy2odq4yzfmocykdhh0pssmntiynjk= CATERPILLAR 323FL YEJ00233 2015 2499 14N77046 $230,600.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzy3ymq3zwe4zti0mdgwzmiwyjyxmdfkodzlnzq5nsykdhh0pssmnja4ng== CATERPILLAR 323FL YEJ00201 2015 3392 14N76878 $238,100.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jytrhzwjimdzkmdu5ymrlzgywodllywfjztvlnzrhyiykdhh0pssmndaxnzg= CATERPILLAR 323FL YEJ00140 2015 2340 14W76606 $224,700.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1lyznln2q3nzm3zgjkyjkzztqzymqyywziywe2odk3zsykdhh0pssmnte4oty= CATERPILLAR 323FL YEJ00139 2015 3099 14G04688 $289,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zdy5ntm1zgfjnmvhyjayztqyotdkngi1ymm3mmu4msykdhh0pssmntm1mju= CATERPILLAR 323FL YEJ00460 2016 1772 15J20054 $281,800.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1mmmezywq1zdu4yznkmmqzymrkmmqzzdvjzjyzogewyyykdhh0pssmotuznq== CATERPILLAR 323FL YEJ00202 2015 2289 14N76877 $317,700.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05ntbinjkwzgzmoty2owqyywrkytgwnwzkmjg0nwjlmyykdhh0pssmmtmxma== CATERPILLAR 323FL YEJ00229 2015 2245 14N77043 $230,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1hzgjlmgzhztc3mjljmte2zjbkyjnlywnlmdu0mjzjzcykdhh0pssmnjazntq= CATERPILLAR 324EL PNW00511 2012 5091 B17232 $229,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lytk0mtzlzdhmyzaxotnkywfmowvlnjyymdvhmtgxysykdhh0pssmmzcxoda= CATERPILLAR 325BL 2JR03520 2001 17568 13W74894 $47,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1inzy0ymqxognhowi5zmq1ytzin2qyyzrlyjc1ogniyyykdhh0pssmmjk0nji= CATERPILLAR 326FL WGL00540 2015 2437 14W77171 $303,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmwezody3mzy4m2e2nwuxytfhmtk4zwfjodzjntuzziykdhh0pssmndizotc= CATERPILLAR 328DLCR RMX00465 2013 3221 X18W01773 $188,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1imwrintfkn2flnznkoduyotdkmge2ntvkmtq2yjm3myykdhh0pssmmtgwote= CATERPILLAR 329FL ERL00569 2015 1530 14A19888 $258,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2uwnzhhmdixnziyzdfhztjhm2m0odzkm2fmyzhkyyykdhh0pssmndk2mjy= CATERPILLAR 330BL 6DR05158 2003 0 16W00787 $33,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04mzhimtlhytgwmjgwzdi5otk5mtjmothiotc4m2jlzsykdhh0pssmndq5otu= CATERPILLAR 330CL CYA00520 2004 14674 X18W00615 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz05nmy5mjnmnwe1mdm4nwrlzme1nzczogrjngvhodi5mcykdhh0pssmmjcxndm= CATERPILLAR 330DL MWP02679 2008 8353 27A16315 $256,600.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kngu0mta1mmq3ngu1mdgwyzi3nti0zgfhyjiymzy5zcykdhh0pssmmzcwnzg= JCB 330L SLPJS102XE0712678 1999 6455 X16W01162 $59,000.00 Seattle, WA more