Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lyjy5ywywztnjnwuzm2izodu5zjnhnwzlywnjnwrmniykdhh0pssmmjeyodq= CATERPILLAR 336EL YEP00303 2012 3774 1770551 $337,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1imzrmnja2ztk3mtzjndnmzjc2nmvinwm4ndewyzuyysykdhh0pssmnta0odq= CATERPILLAR 320ELRR TFX00521 2013 4680 2417672 $338,300.00 more
Wtk?jhnyyz1motu4yzawymniotkxymzkogywzgnkn2e0m2y1y2i3zsykdhh0pssmmzk1mti= CATERPILLAR 336FL TZA00294 2015 3296 2418177 $341,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodq4ytqwnjk5ztkxmtdiymy2ztk5zjc0mgfhzwjjnyykdhh0pssmnjewmtu= CATERPILLAR 336FL RKB00303 2014 3121 2421150 $352,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zdhhmtq1n2u2othlnmrjoge2nzdkzgvhntjhothhnsykdhh0pssmndkxotk= CATERPILLAR 336EL YEP00461 2012 4073 2421149 $354,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mdezymy2ndg3ywi1mjllowmyyzc2zmnkyjbindi1nsykdhh0pssmntg4mzc= CATERPILLAR 336ELH RZA00364 2014 3630 2420614 $359,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04n2e5y2nkzdnizjnjytq5ztfmzthiytywmwrlmze2ysykdhh0pssmnde2oty= CATERPILLAR 336FL TZA00358 2015 2218 2418559 $392,500.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1hyjc0zmniyzfhmtu5y2y0zjq3oge2mmi1zdy1m2i1yiykdhh0pssmmtu3nde= CATERPILLAR 365CL MCS00320 2006 8231 626664 $395,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lymvhmdmwmmuzmwfimwi2ogzmodviotzmntdjnjhmniykdhh0pssmndq5odu= CATERPILLAR 349FL BZ200360 2015 2888 2422511 $479,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imte0otkxztdkyjrkntqxyju0nzk5ntm0zda5zmy1myykdhh0pssmmzk1ndu= CATERPILLAR 349EL TFG01112 2014 2474 2419373 $485,600.00 yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iogqznzazzjriywyxntg4yzqxytg4zty1n2fkmji2myykdhh0pssmmje4mte= CATERPILLAR 349FL BZ200178 2014 3720 2193171 $486,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iymziywfhnjqwyjjimtkwodhhndexzmi2ymzkmje5yiykdhh0pssmmzyzote= CATERPILLAR 349EL MPZ00733 2014 5285 2007097 $488,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lmtjiyjlioguwmjqwmzywodi3m2i0owvmytnmymu3ocykdhh0pssmmja5mjy= CATERPILLAR 349EL MPZ00744 2014 4829 2419372 $492,200.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04mzewyjixmgjhmtiwzgvlzdrlm2i2zgq2otjmmtlmosykdhh0pssmnjmxmtg= CATERPILLAR 349EL TFG00389 2012 4363 2397799 $594,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nzrlzdy3zgi5yji0ztlkzmm5mwyznmjmyjlmnmjincykdhh0pssmndi0mzi= CATERPILLAR 374DL PAP00348 2014 3044 2018051 $656,300.00 Anchorage, AK more