Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04zmfjogm0mdcymddhmdhmzjywywzinwqyzjvkzdblosykdhh0pssmmjc0mdi= CATERPILLAR 305E2CR H5M02597 2016 268 17W01637 $69,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ngvjmwrkmtjmyzm4ngfmywyzmguxmdbknme2nwmwnyykdhh0pssmndi4otk= CATERPILLAR 305E2CR H5M02267 2016 647 17W01638 $69,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hytdhy2qxzddlyzg1mjdjzdy0zdi1ytg3ode5ownjnyykdhh0pssmmju0mzg= CATERPILLAR 305E2CR H5M01004 2016 206 17G00121 $70,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kodhkytnmogjly2zlnmy3zgyyngjmotc5zjg1yzuxzsykdhh0pssmnta3otc= CATERPILLAR 305E2CR H5M01091 2016 0 17G00149 $70,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hy2m4yja3yjkxzgyzodqxyjdjywqyndcwztq4mzk0zcykdhh0pssmndu1njq= CATERPILLAR 305E2CR H5M01165 2016 520 16W00950 $71,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mngu5mdi0nmuzn2ewnwm3otfmytaxyjflmdexmwzjnyykdhh0pssmnjmzmdu= CATERPILLAR 305E2CR H5M01153 2016 406 16W00956 $71,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtgyy2u3ndaxmty5zjgzymuyyjk0njjkmdrkymuzmyykdhh0pssmmtyznjm= CATERPILLAR 305E2CR H5M01159 2016 521 16W01169 $71,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjg5yjzhodizzdnindqwyziym2qwndfhyje0zmvkmcykdhh0pssmntg1mdi= CATERPILLAR 305E2CR H5M01160 2016 715 16W00949 $71,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjgyymu0mdgynwi2yje0zwy0zdlhyza3mtuwnznkniykdhh0pssmndexodq= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX03256 2015 2800 X18W02021 $72,000.00 Graham, WA more
Wtk?jhnyyz1izjhkzgnhndnkntrjmwuzztrkmji1zmi4ndnlztg1ziykdhh0pssmmji2mdm= CATERPILLAR 305.5E2CR CR504976 2018 407 17W01552 $77,200.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1hywexntzlndmymtyzodi1owfimgy4ntjizdkymmq0zcykdhh0pssmnjq3mdk= CATERPILLAR 305E2CR H5M04730 2017 216 X18W01972 $81,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04zgy2nzninjhkmte1mdzjyzvkmjrmnjazzjniymm3osykdhh0pssmndc2ota= CATERPILLAR 308E2 CRCB FJX07944 2017 1011 16W01116 $82,300.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1mzje4nje1ndyxm2fjmdm5ogy1odhjmje2ogu1mjcxzcykdhh0pssmmjm4otc= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX06635 2016 880 16G00451 $82,600.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjm5yjuzodyzogm1zdjmy2vkzte5zme5njc3ndk1miykdhh0pssmmtg3odu= CATERPILLAR 312E PZL00293 2013 3000 X18G00469 $93,500.00 Big Sky, MT more
Wtk?jhnyyz04yznmmmy4ndu1ztmxotm3ogy0ymu0mtyxytqymmm1yiykdhh0pssmnja1otu= CATERPILLAR 305.5E2CR CR500689 2016 665 15A20089 $94,200.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1ioty5nji3nti4ythmmmuwzdu4zgi0ytniytmzzdyynyykdhh0pssmntexmda= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX05461 2016 751 15J20177 $95,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mzy5mzaxngnhnze5ytiyymm1zjm5ywnizti2nzy3ncykdhh0pssmmjy2ndq= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX07708 2017 204 18G00188 $98,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmdi3mdkzymy3y2y2zjc1ogewmta4ywfmmde1mgu3ziykdhh0pssmnte5ndu= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX04791 2016 0 17G00138 $100,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iy2uzyjq2yjq5mdc0nza3yzy1yzq1ndqymtywyjiwosykdhh0pssmnjk1ng== CATERPILLAR 320DL SPN00577 2011 6782 16G00480 $109,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kywy2mddkyzk3mzk5zmezyziwzgu4mdlintc1ode4zcykdhh0pssmoty2na== JOHN DEERE 350D FF350DX805839 2008 6512 X18W01701 $115,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mn2jmmdvknzqxmzhjyta1y2zlzduxowzjztrmmmyzzcykdhh0pssmmtg3nzm= CATERPILLAR 320DLRR DHE00329 2011 7400 X19A00027 $116,650.00 Sitka, WA more
Wtk?jhnyyz1kodc4nwviywuxztfmzdexzda1mwu2zte5mzjim2jjniykdhh0pssmndg5mjg= CATERPILLAR 324DL PYT00357 2011 4809 19G00099 $125,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lztvhnzc0zdjimtcxodayyjbjmthhzjhjymqznwfhzcykdhh0pssmmtq5mjq= CATERPILLAR 305.5DCR FLZ00819 2011 986 10A18447 $139,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjmxmdu4ndbjmjawymeyywy0zti5nzlkzwmzmzrknyykdhh0pssmmjq1ndg= CATERPILLAR 314ELCR ZJT01274 2015 4313 18W01252 $147,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kmdawotm2owqwzjbiymy2odi4mjawywzmnmq0mjc2ncykdhh0pssmnty4nti= CATERPILLAR 336DL W3K01383 2011 5331 18G00659 $163,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mzq5ywm5mmjmmgnkzgjjogqzndjinjq1mzc3ntvlzsykdhh0pssmmjm0odq= CATERPILLAR 336EL JRJ00404 2014 4934 16G00524 $183,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmwezody3mzy4m2e2nwuxytfhmtk4zwfjodzjntuzziykdhh0pssmndizotc= CATERPILLAR 328DLCR RMX00465 2013 3221 X18W01773 $188,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hzgjlmgzhztc3mjljmte2zjbkyjnlywnlmdu0mjzjzcykdhh0pssmnjazntq= CATERPILLAR 324EL PNW00511 2012 5581 B17232 $203,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndc3zwjlm2izndbjnwi1zdu3mjgzm2viyjdizjnlocykdhh0pssmmzmzmtu= CATERPILLAR 336EL JRJ00391 2014 5671 14G02495 $207,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndy0owmymdlkywzhmjblzthjotu3ntezmgqxytrjmyykdhh0pssmnje4mzm= CATERPILLAR 320ELRR TFX01032 2014 2757 13A19431 $219,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imzrmnja2ztk3mtzjndnmzjc2nmvinwm4ndewyzuyysykdhh0pssmnta0odq= CATERPILLAR 320ELRR TFX00521 2013 4942 12W72338 $220,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mndi0mgy2mjiyotg1zje3yjq5ntyymtdimdkxngvhzcykdhh0pssmntm4mjk= CATERPILLAR 336ELH RZA00240 2013 4024 13W72602 $231,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmmizntjlzgexm2q4ndkzyjzmmtu1nte3ogy2mjcxziykdhh0pssmmjqznjg= CATERPILLAR 336EL JRJ00423 2014 6231 14A19610 $257,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imwrintfkn2flnznkoduyotdkmge2ntvkmtq2yjm3myykdhh0pssmmtgwote= CATERPILLAR 329FL ERL00569 2015 1531 14A19888 $264,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05nmy5mjnmnwe1mdm4nwrlzme1nzczogrjngvhodi5mcykdhh0pssmmjcxndm= CATERPILLAR 330DL MWP02679 2008 8374 27A16315 $266,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kmjvjzdzimjvmnwq1n2ewyje0ngfimtzkmme1ymq1zcykdhh0pssmodm4ma== CATERPILLAR 336FL TZA20038 2018 1613 17G00801 $278,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1motu4yzawymniotkxymzkogywzgnkn2e0m2y1y2i3zsykdhh0pssmmzk1mti= CATERPILLAR 336FL TZA00294 2015 4262 14G04601 $282,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hmzcymziymzi1ymy1m2jkztg4zdk5ndrhmtzhnmzlysykdhh0pssmndu0ode= CATERPILLAR 336FL TZA00363 2015 2897 14A19884 $329,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imtqxzjcyzmu0mzuwzjewogqzzjmxzdvmotvjnzflniykdhh0pssmmjg1mjy= CATERPILLAR 336FL TZA00343 2015 2524 14A19818 $374,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mdezymy2ndg3ywi1mjllowmyyzc2zmnkyjbindi1nsykdhh0pssmntg4mzc= CATERPILLAR 336ELH RZA00364 2013 4398 14W76312 $385,300.00 Seattle, WA more