Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kywvhy2u2mzhmnde3nmrlymy1zty1y2m0y2jin2zmnyykdhh0pssmmzuzmtq= INTERNATIONAL HARVESTER 412 0015087X 1975 0 X17G00654 $13,500.00 more
Wtk?jhnyyz04ndy5ytq5ztazmjcymwvjztllyjhjntu5zjewywiwmcykdhh0pssmnteyote= CATERPILLAR 615CII 9XG01365 2000 6342 X18W00202 $85,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 5987 13G00799 $528,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmty3ogi3y2uzmwy1mtqzytiymthkmti4nju2nta5miykdhh0pssmndm4otu= CATERPILLAR 627H DBW00210 2012 3548 B15139 $800,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hy2i1n2i2zgmyzjnjotbhy2e4zjfmmjhhmtfhnza2msykdhh0pssmnji1nzk= CATERPILLAR 627H DBW00309 2013 0 17W00310 $495,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kmji5mjqxm2jlytvimjuxytqyywm4njm4ymviodc1miykdhh0pssmntu3nja= CATERPILLAR 627K WTC00135 2014 2078 14G03239 $800,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ntk2nmvky2i3ntjlmge2yji0ythkytljngvmzjq5yyykdhh0pssmmjcwmdi= CATERPILLAR 627K WTC00129 2014 3924 16G00515 $724,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmzyymwnkymzhmdg2ywq5zwi2otc2yjiyywe4owixysykdhh0pssmndg1ote= CATERPILLAR 627K WTC00126 2014 3480 16G00514 $844,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zjfinjywnzvmn2vjm2ixyzizzmuxzjm2yzzkmtg2yiykdhh0pssmmzuyote= CATERPILLAR 627K WTC00138 2014 1413 14G03240 $775,400.00 Williston, ND more