Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz1hzwzkoty0njzmowu0ymvmytq5zdi0nmm5nzgynzuxosykdhh0pssmntu3mda= CATERPILLAR 963D LCS01441 2010 9513 17G00232 $94,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19611 12W71533 $849,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kywm2mdqwnjuxy2vhy2rmotkyzwmwzgfhyzzlodczmyykdhh0pssmnje2mza= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 18497 11W70499 $619,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,221,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1199 14V04679 $106,400.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1392 28WL64946 $131,400.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtcwowixodrmndlhnty5owqwywjmodyymthhntu5nsykdhh0pssmnjqwodk= CATERPILLAR D4D 91A00697 1967 7036 X17G00982 $13,900.00 more
Wtk?jhnyyz04nwnmzdlhyjbmoge3ytk2zgy5otgxmjiyyzu0zgq1miykdhh0pssmmzc2njc= CATERPILLAR D4HIILGP 9GJ00914 1994 6670 X17A00103 $59,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jymrkmza5ntfmotgxzjm1zjmxnme5mjdmmthknwyxocykdhh0pssmndk2nzq= CATERPILLAR D5GLGP RKG01886 2005 7138 16W00741 $49,900.00 more
Wtk?jhnyyz05otm3ndq1yzkwmmm4nmriyjc2zgq3mwvjmzczyju5ocykdhh0pssmmzk0mq== CATERPILLAR D5GXL WGB03273 2006 3282 26A15022 $79,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1myjzhode5ntnmmge3ndywzgizmdi3nti3ztvlytvincykdhh0pssmndi0nte= CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2871 26A15023 $62,500.00 Yakima, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4143 26A15085 $268,500.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1kzwfjy2vhndzkmza4mwrhyzm2mmmzmwqxm2fhmgjimiykdhh0pssmnza4mw== CATERPILLAR D6C 74A03003 1967 5748 X17G00773 $15,000.00 more
Wtk?jhnyyz05otkxndyzotm5ztzjzjaxztdlngrjzduymzkyytdkzsykdhh0pssmntezoa== CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $36,000.00 more
Related-products CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4776 27A16308 $231,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 4689 17W01578 $117,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1ingywntm3ymuxmmq3nwnizjq5zwyxmwfmmzk5n2flmyykdhh0pssmmjg0odk= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2265 15A19983 $188,100.00 JUNEAU, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7166 24A11310 $116,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05mmnhywmwzjq5zgnmmjg0ytiyymi1ytqzothmmdy1zcykdhh0pssmnte2nty= CATERPILLAR D6NXL AKM02018 2006 5138 25W54632 $112,600.00 monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00503 2011 1053 B15158 $251,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $176,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndy2yjeymjhlyzflodgzztdlzji5ztazytbhmdq4miykdhh0pssmnta4mtq= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00157 2006 4538 X16A00113 $159,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1motvknmiwmtdlyjuyy2rjzwrmnjq5ntm0mgu5nzhknsykdhh0pssmmzazmte= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 5955 B17003 $224,900.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9089 B14400 $146,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmmywngfhoda0n2e0ymi2zjg1mzywzdmwmdzhmjlhmcykdhh0pssmmtkymtm= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00240 2007 4921 16W00939 $169,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mnwyzntqzytflndc1mjvjymniytbmzjq4ngu2mty0zcykdhh0pssmntg0ntg= CATERPILLAR D6RIIXW AEP00705 2005 7865 X17G00407 $80,000.00 more
Wtk?jhnyyz05oti4mmq4zduyzju0owrlzdyzzgjmn2fhmwi4mtgzyiykdhh0pssmndyxmti= CATERPILLAR D6TLGP ZJB01564 2014 2555 13W74817 $224,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1intczyte3nguwnju4mtkwztlmyzqwnjqyzmuwntg5osykdhh0pssmmji4nda= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4854 15A20231 $204,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 5708 B14931 $378,900.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1in2ywzjqzmmqymgy2zjmxzgjjytvly2zhmgfiowuyziykdhh0pssmmjizna== CATERPILLAR D6TXWVP WRN00426 2015 1735 14G04622 $294,600.00 Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR D6TXWVP RCW01589 2014 2713 14G02996 $250,400.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyzkxzmm2nwjlndblytkzowvmzwu1zwm1mtzmotkxosykdhh0pssmndyxnjq= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01460 2014 2449 14G02797 $412,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01581 2014 2294 14G02993 $377,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izmq2yjrhmdrinty4yjy2zji4ndhjmjzmnjazzdyynyykdhh0pssmnji4nza= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01583 2014 2760 14G03139 $332,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izjawnda5mmvjzjg0ywjiowywnmmyotdlzmmzmme0niykdhh0pssmmtk1ndm= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00393 2015 3506 14A19815 $270,600.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjm5mwzhmtq3mgixnmuzyjvmymuxzwuxnjc1ndmznyykdhh0pssmndy4ntu= CATERPILLAR D7E TAN01235 2012 1886 B15625 $332,200.00 Billings, MT more