Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05ogrintlmotc1ngm3ytq1zgmzmtcymdhjyzbjzti1mcykdhh0pssmmjg0mjg= CATERPILLAR D6NXL PER01003 2015 1700 14J19718 $257,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1iytm1nzhjmmu1ntk0mjiwzgjmyzqyyjrim2e2zjqzncykdhh0pssmnje2mta= CATERPILLAR D6TVP RCW01496 2014 5722 13G01715 $277,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kowjintdhzdc1ngnkytqyztnjmmywmwvmmgu4mtvimsykdhh0pssmnjexna== CATERPILLAR D6NXL PER00575 2014 2187 13V01017 $285,600.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtrknjzmmmy0njzizdqwzjbhnwmwmmvkogm4mta0nyykdhh0pssmnje1nju= CATERPILLAR D6T ZJB01561 2014 4912 13W74818 $290,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjcxndbimznlzjq0mwu0zwjknmmzotkxmtrlytu2yyykdhh0pssmnty3nzc= CATERPILLAR D6TVP RCW01583 2014 3243 14G03139 $313,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nja2ztvmmdm0nje2mtg0ymy1yza4zwiwowyzyzmxmsykdhh0pssmmze0otm= CATERPILLAR D7E TAN01233 2012 5889 B15624 $315,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzta0ymzjmdi2mzu4zdq2ztg0zdi4yze4ndq1zmfmyyykdhh0pssmndczmte= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnddkymnjzgnhmmuwy2yyytzkztk4zdm3njq3ntczniykdhh0pssmntgxnzq= CATERPILLAR D6T HTZ00336 2015 2013 14W76883 $343,200.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7407 24A11310 $345,200.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 5295 11W70518 $354,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TVP RCW01581 2014 3308 14G02993 $387,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzmq2ngy1mzuyzjhlmmziodu1mtmzmtrknta5yzyxmsykdhh0pssmntc1nza= CATERPILLAR D6TVP RCW00362 2012 5066 B14933 $391,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lzjcxntdkm2q1owvinjjiyzriy2q0mtjimzkzzgi1nyykdhh0pssmndazoty= CATERPILLAR D7E TAN01231 2012 3222 B15622 $408,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3851 B14201 $427,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2qynjjmzgu5mzlinjnjytdlmgqxmwfmmje4yzc3ncykdhh0pssmndk0ote= CATERPILLAR D6TVP RCW01460 2014 3319 14G02797 $443,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TVP RCW00356 2012 5488 B14931 $460,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04yza2nwvmnge3nwmxnmu0zmvjmdllndm0ytfmytyzyiykdhh0pssmndkymze= CATERPILLAR D10T RJG00523 2006 34117 11W70531 $479,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iotm5ymzhy2jmzmnmodliymfimwjkzmzlmdvimgqwziykdhh0pssmmzmwndi= CATERPILLAR D7E TAN01243 2012 2242 B15630 $491,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kyjdmnjgyytgxmtezzjawztbhnzhlotlhnzm0y2zlnyykdhh0pssmmjkznzu= CATERPILLAR D8T FCT01065 2013 2853 13W73591 $491,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jnznmy2mzowixzjzkowrizdkxnmi1nmi4mwqzzdk0niykdhh0pssmmzg3mzi= CATERPILLAR D8T FCT01045 2013 4215 B17538 $628,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kywzjnmu5zjblmdaym2i2zjc4yzk3ntbkzwm3m2m2nyykdhh0pssmnjq0ma== CATERPILLAR D8T MLN01529 2012 4322 13W73943 $664,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05nwjkyjiwmwm3mjk0n2qxogu2ndi1zmq1zju2ngq5myykdhh0pssmndy4mjk= CATERPILLAR D8T FMC00310 2015 3829 14G04707 $730,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05ywq5mmewzgnky2i4owuxyzgyy2iyztk0y2zkztg5miykdhh0pssmnjm4otk= CATERPILLAR D8T FMC00347 2015 3262 14W76662 $795,300.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05oddjytm3zda2ztq4ztblzwi0njc3zwrjnjgxzjdmmcykdhh0pssmmji4nde= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 47186 B15106 $1,199,900.00 Fairbanks, AK more