Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lnddjzmqwmtdmzjnhyjbkogzmnzgxyjqwy2njztu2yiykdhh0pssmmzixndm= JOHN DEERE 310SK CDE253399 2013 3183 17G00525 $65,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzvkyty3zjjiyzyznjuyowuwmwnhmjqwzdjlmgiyyiykdhh0pssmndg5mdc= CATERPILLAR 420D FDP02834 2001 4400 X18W00095 $35,200.00 more
Wtk?jhnyyz1inzlkmjexyzq5zmixzwi2yzc2y2m1njnkzmm3nzhkmyykdhh0pssmmta5mzu= CATERPILLAR 420D FDP12914 2003 9100 X18W00936 $44,500.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1kzdq3ywi0mzixnmu5yjy4ytjmmwzlmjg4yju1n2finsykdhh0pssmmtq0mdm= CATERPILLAR 420EST DJL00348 2010 2006 16G00827 $67,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zmnmnjlhztnhzmjhywvkyjdmodc3ndk5yjgwmjllmcykdhh0pssmmjg4nja= CATERPILLAR 420EST DJL01769 2011 1661 X18G00041 $60,000.00 Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR 420EST HLS06869 2008 2241 27W64381 $48,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iotiwzgzmm2qwzmvmzwe2yji1mtzkztjinmfimdk1myykdhh0pssmndy4ntc= CATERPILLAR 420EST DJL03617 2012 1809 X18G00040 $65,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmti2mza4mjvkn2e2nmiwymy1yjaxy2fhmdg1mzq3yyykdhh0pssmmjcwotm= CATERPILLAR 420EST DJL01771 2011 2161 14G04060 $74,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 0 17G00117 $102,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mdg1y2nhotfimmzmmdq0ytgwzjdjmzqyotfmywfjyiykdhh0pssmndu1nzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD00829 2015 107 16W00955 $96,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2qwmdcynjc2zdlimwqwyjm2otvkzdk2ngm4mguxocykdhh0pssmndaxmji= CATERPILLAR 420F2IT HWD00322 2015 196 16W00947 $92,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1injrjotm0nwuxmmvmogrjotu1ytq1yta3yty5otm1zcykdhh0pssmmteymjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD00321 2015 685 16W00948 $97,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1intiwnjrhzjbjmti0mwvhotgxodzimzflmdgwyjm5osykdhh0pssmmzm0mdi= CATERPILLAR 420F2IT HWD01574 2017 293 18G00200 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndywymi3otjkmgexytiwzgq5yjlknmjiogq2n2ywniykdhh0pssmmty5ndy= CATERPILLAR 420F2IT HWD01573 2017 314 18G00199 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1myjmzntazyza3ndk3mmi5yjzhztqymjgwmgmzmmywmyykdhh0pssmnje0ote= CATERPILLAR 420F2IT HWD01575 2017 238 18G00205 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ndlimtm1yzvmngnlyjviy2iymzmwmjzlogq4zdbizcykdhh0pssmodaxnq== CATERPILLAR 420F2IT HWD01570 2017 307 18G00208 $100,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzdrjymezmddjytbmyju4zgywytewywvlzwi5owfkziykdhh0pssmmzcwmju= CATERPILLAR 420F2IT HWD01565 2017 287 18G00195 $100,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1logvhmzk5n2myywuyywe4zgi0mjdjogm4ody5mwqxnsykdhh0pssmmtq4mzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD01564 2017 366 18G00194 $98,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lowqymjgxotnhztqyztq0zju4nta0otcwmty1zte2zcykdhh0pssmndq1mjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD01563 2017 399 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwuzntexmjfimgvlnmqwodc5mdk4ntc5ndu4nduymcykdhh0pssmmjy4otq= CATERPILLAR 420F2IT HWD01577 2017 463 18G00211 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 451 17G00083 $112,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05nza4zthmztm3mjy2njhlzju2odnjn2u1ywjkmzezocykdhh0pssmntu5mtq= CATERPILLAR 420F2IT HWD00807 2016 1039 17G00065 $102,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 701 17G00130 $93,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnjvlzgrkmtg1zdm2mjm0otyymtixymm5zdzjmmjmocykdhh0pssmmjqwodi= CATERPILLAR 420F2IT HWD00804 2016 0 17G00118 $108,700.00 more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 256 17G00116 $95,400.00 billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $93,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0pssmmtgwmdk= CATERPILLAR 420F2ST HWC01929 2017 273 18G00212 $97,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kndhmngrlnjgxyznimgi1odgynmyynznmnzy1zgq2osykdhh0pssmndy3nzu= CATERPILLAR 420F2ST HWC01054 2016 460 17G00123 $98,700.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jotfkmja0njk5mme0mdc3zwnlnjuyzmuymgy0zdrhyiykdhh0pssmmtmwmw== CATERPILLAR 420F2ST HWC01053 2016 369 17G00129 $94,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lnwfhywy3nzhlztnmmzaxyjdmythmnzu1mdk5ywnlnyykdhh0pssmmjqznta= CATERPILLAR 420FIT JWJ01281 2013 1565 X18G00042 $80,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lymvlogjknjdmnziyyzgxyzrmztjlm2q5ntdlnzfinyykdhh0pssmnjexodk= CATERPILLAR 420FIT JWJ02672 2014 467 16G00214 $99,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmmqxmtlkm2qwnzy2mzq0otlizmiymdbjnjzmzjzmmyykdhh0pssmnjuxnda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 402 16G00106 $102,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjqymde3mthlmwqznjc5yjyyymfmnmiwzgrlzwe0yyykdhh0pssmmtg0odq= CATERPILLAR 420FIT JWJ02673 2014 276 16G00211 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imzyyndi2n2qznmu1zjbjztm3m2m0ztfmmjzlntqwncykdhh0pssmnty3nty= CATERPILLAR 420FST SKR04606 2014 644 16G00112 $83,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mzvlnzmznzbizdy1mjkxognhmjq2zwywndy3ntrhyiykdhh0pssmndgxmjc= CATERPILLAR 420FST SKR03546 2014 1629 13V01936 $66,300.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2014 1047 14W76077 $91,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jyjlin2e1mje5m2rjn2uwowi1ntk2zgzlngexowi1osykdhh0pssmmzu4mty= CATERPILLAR 420FST SKR02043 2013 1379 18W00119 $67,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ztgwy2fkywfjy2vhotezytu2mdcwmwy3odnlotg3nyykdhh0pssmmti1mdq= CATERPILLAR 420FST SKR02265 2013 0 14W77104 $95,000.00 Chehalis, WA more