Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05m2y3y2e5owewmjq4mtnmyjkwmtg4nmuyzjgynda1niykdhh0pssmnjeynte= CATERPILLAR 420FST SKR02246 2013 586 14W77240 Call WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1knzrmztm0yzbkzgy4zddizmjlytjkzdyxztc4zjc4myykdhh0pssmndgyotk= CATERPILLAR 430D BNK02693 2002 5302 X17W01069 $43,000.00 more
Related-products CATERPILLAR 420EST HLS06869 2008 2167 27W64381 $58,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05zmnmnjlhztnhzmjhywvkyjdmodc3ndk5yjgwmjllmcykdhh0pssmmjg4nja= CATERPILLAR 420EST DJL01769 2011 1661 18G00041 $60,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnddjzmqwmtdmzjnhyjbkogzmnzgxyjqwy2njztu2yiykdhh0pssmmzixndm= JOHN DEERE 310SK CDE253399 2013 3183 17G00525 $65,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iotiwzgzmm2qwzmvmzwe2yji1mtzkztjinmfimdk1myykdhh0pssmndy4ntc= CATERPILLAR 420EST DJL03617 2012 1811 18G00040 $65,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzdq3ywi0mzixnmu5yjy4ytjmmwzlmjg4yju1n2finsykdhh0pssmmtq0mdm= CATERPILLAR 420EST DJL00348 2010 2004 16G00827 $67,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mztc1mmnmnwu3ndfkyjewodliyjy0zguwyzuymzvjncykdhh0pssmnta0mtu= CATERPILLAR 420FIT JWJ01599 2014 2273 14W77169 $69,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1lmmnlmty5zwiwmzdkzwyyymi2ndi1yzaxzdu5ztdmnyykdhh0pssmmzm0njg= CATERPILLAR 420FIT JWJ03110 2015 1602 16G00113 $70,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmti2mza4mjvkn2e2nmiwymy1yjaxy2fhmdg1mzq3yyykdhh0pssmmjcwotm= CATERPILLAR 420EST DJL01771 2011 2130 14G04060 $71,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lnwfhywy3nzhlztnmmzaxyjdmythmnzu1mdk5ywnlnyykdhh0pssmmjqznta= CATERPILLAR 420FIT JWJ01281 2013 1565 18G00042 $80,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imzyyndi2n2qznmu1zjbjztm3m2m0ztfmmjzlntqwncykdhh0pssmnty3nty= CATERPILLAR 420FST SKR04606 2014 644 16G00112 $83,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kytcyodrhzdy0ytvmzwm3odi5yte5nmi3njiyzwyzncykdhh0pssmmtq1nja= CATERPILLAR 420FST SKR01574 2013 158 14G03405 $90,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2014 984 14W76077 $90,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1inwm0nzbizduxntu5ntmzyti2ogixmtdlyjmzn2u2msykdhh0pssmmziwng== CATERPILLAR 420F2IT HWD01043 2016 120 17W01640 $90,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2qwmdcynjc2zdlimwqwyjm2otvkzdk2ngm4mguxocykdhh0pssmndaxmji= CATERPILLAR 420F2IT HWD00322 2015 193 16W00947 $93,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $94,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ztgwy2fkywfjy2vhotezytu2mdcwmwy3odnlotg3nyykdhh0pssmmti1mdq= CATERPILLAR 420FST SKR02265 2013 208 14W77104 $95,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lzjnlyti4zgvknju2ymrmywy5mjzkn2yzmdrlnjkxmsykdhh0pssmmji0ndc= CATERPILLAR 420FIT JWJ02673 2014 275 16G00211 $95,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $97,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $97,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmmqxmtlkm2qwnzy2mzq0otlizmiymdbjnjzmzjzmmyykdhh0pssmnjuxnda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 402 16G00106 $99,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1lymvlogjknjdmnziyyzgxyzrmztjlm2q5ntdlnzfinyykdhh0pssmnjexodk= CATERPILLAR 420FIT JWJ02672 2014 467 16G00214 $99,800.00 Worland, WY more
Wtk?jhnyyz1kndhmngrlnjgxyznimgi1odgynmyynznmnzy1zgq2osykdhh0pssmndy3nzu= CATERPILLAR 420F2ST HWC01054 2016 438 17G00123 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jotfkmja0njk5mme0mdc3zwnlnjuyzmuymgy0zdrhyiykdhh0pssmmtmwmw== CATERPILLAR 420F2ST HWC01053 2016 368 17G00129 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 256 17G00116 $100,400.00 billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mdg1y2nhotfimmzmmdq0ytgwzjdjmzqyotfmywfjyiykdhh0pssmndu1nzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD00829 2015 0 16W00955 $102,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05nza4zthmztm3mjy2njhlzju2odnjn2u1ywjkmzezocykdhh0pssmntu5mtq= CATERPILLAR 420F2IT HWD00807 2016 650 17G00065 $102,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdljytrhzwzingvizgyxzmvmymq0mwyzzjrknzfmzcykdhh0pssmndiwmda= CATERPILLAR 420FST SKR02092 2013 2126 13W72647 $103,200.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 457 17G00117 $103,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lyme1njk5yti2yzq2ndc4yzg5zmrmzdezywe0mmqzmyykdhh0pssmnjizote= CATERPILLAR 420F2IT HWD00816 2016 579 17G00127 $105,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnjvlzgrkmtg1zdm2mjm0otyymtixymm5zdzjmmjmocykdhh0pssmmjqwodi= CATERPILLAR 420F2IT HWD00804 2016 0 17G00118 $108,700.00 more
Wtk?jhnyyz1injrjotm0nwuxmmvmogrjotu1ytq1yta3yty5otm1zcykdhh0pssmmteymjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD00321 2015 378 16W00948 $111,150.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 0 17G00130 $112,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 364 17G00083 $112,600.00 Helena, MT more