NC Machinery Logo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5410 19G00245 $175,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0psuymcyxndq4 CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6286 18G00457 $133,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $164,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5008 19G00246 $170,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3009 18G00271 $259,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmtdhzdvmzge1zte3nzi5zjjhyjk2ndzlngq1mdg0zsykdhh0psuymcy0mjeyna== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2927 19G00546 $257,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3558 19G00552 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmjrlzdy1mdk3njywymezodayzty4ywfhyti2mzy3nsykdhh0psuymcyxntuxma== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 3915 19G00547 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 3992 19G00551 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 0 19G00549 $279,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 3375 19G00550 $276,100.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jzgq1yjrknjm5mgfiytyyotawztu0mtk5yjzjmmiyyyykdhh0psuymcy0mjiynq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3677 19G00548 $289,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3264 19G00553 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05yweyy2e4owvimwm5mmiyzjk4nzi4yzaynwvlmjy2niykdhh0psuymcy0mzk1mq== CATERPILLAR 140H 2ZK05895 2001 12310 19W01524 $84,200.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 6937 18G01010 $205,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5456 18G01009 $226,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7618 18G01011 $194,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7772 18G01012 $215,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgi5otu3oguwmdeyzjcwztrjmzm5ztiyyty5mju2msykdhh0psuymcy1otq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 3147 16G00824 $222,600.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdm5nduwm2jlyzjkmjg1owy5ztjkntvhmmfkmdjmncykdhh0psuymcy0mzcwna== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4483 18G01004 $236,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04mjk3owuxmzjkndq3owezyme1oddjmwnlotnkntdhmcykdhh0psuymcyyndy1nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 0 18G01005 $226,700.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjmxndgwnzqwmmqxmwmyogixzgi1njbizmningi1ysykdhh0psuymcy1mjgxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6547 18G01006 $216,400.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1mmmy3mzyxytyzntdmzty1owrlmdy0zmiwmdq2mgfimsykdhh0psuymcy0mjyxmg== CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6131 18G01007 $212,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0psuymcyzotm3nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5455 14G03605 $134,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4462 14G04579 $149,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lytc4ytewmta0odrlmgm4odfjmgq0zdzhztjingi5osykdhh0psuymcy1ote1nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2904 16G00415 $218,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0psuymcyymje0oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3190 16G00414 $201,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hm2q4mjgxntu1mtu4zwrjzddlztk4y2ewzji2zthjocykdhh0psuymcy1nje4oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3493 17G00955 $226,700.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3438 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yjqwy2fmmde1ntm5yty1ogq2ogy4nge3zdrmyjc2nsykdhh0psuymcy1ntawnq== CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4547 17G00508 $237,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0psuymcyyotq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5127 17G00511 $203,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4295 17G00952 $216,400.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0psuymcyymjiwma== CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 4034 17G00954 $154,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $216,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 0 17G00512 $153,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0psuymcyzndezmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3481 17G00958 $206,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmq2zte1nzbjmzgwzmjmywiyzdiym2m2owzkmdbmzsykdhh0psuymcy2ndy= CATERPILLAR 160M2 R9L00228 2014 3723 17G00950 $185,500.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4535 17G00509 $206,100.00 FIFE, WA more