Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hm2q4mjgxntu1mtu4zwrjzddlztk4y2ewzji2zthjocykdhh0psuymcy1nje4oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3493 17G00955 $210,100.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmgzkndlmnzu5yti4ndg5zgm1otvhzdzimgi4yzg1ysykdhh0psuymcyyndu4 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00178 2016 2683 18G01153 $262,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0psuymcyzmje3na== NORAM 65E 65ET9913 2013 961 13W72529 $170,200.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0psuymcyzotm3nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5455 14G03605 $134,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4476 14G04579 $149,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00346 2014 4841 18G00923 $287,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1intyxzjhkzddjzde3nmzhzdcyzdg3mjrkmzy4nmyyyyykdhh0psuymcy2nteyna== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00132 2015 3831 19G01181 $261,800.00 Billings, MT more
Related-products CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00207 2017 2157 19G01480 $319,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $151,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1iztgxmze5ngi0ymy0ymyyzju4mtgxn2fjotg1y2i4ysykdhh0psuymcy0mtg4oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00107 2011 5690 14G03608 $134,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0psuymcyzndezmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3481 17G00958 $202,600.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4536 17G00509 $192,800.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjbjndc2mjc2yjnmnza1zwrjnjzlywe1mwqwmgzlziykdhh0psuymcyzmdy1ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 4043 17G00957 $199,900.00 FAIRBANKS, WA more
Wtk?jhnyyz05mje5ntq1mjqymzc0nwzkyzjhndu5mtfjmmfmngfjyiykdhh0psuymcyymzy2mw== CATERPILLAR 140M2 AWD R9G00184 2012 0 18G00742 $134,500.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04ogzhzgezywq4zgvkyznmywqyymi0mgnhndjlnzdhziykdhh0psuymcyxnjg1oq== CATERPILLAR 140G 72V08528 1985 4615 19W01147 $43,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jzdm5nduwm2jlyzjkmjg1owy5ztjkntvhmmfkmdjmncykdhh0psuymcy0mzcwna== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4483 18G01004 $222,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04mjk3owuxmzjkndq3owezyme1oddjmwnlotnkntdhmcykdhh0psuymcyyndy1nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 0 18G01005 $222,500.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjmxndgwnzqwmmqxmwmyogixzgi1njbizmningi1ysykdhh0psuymcy1mjgxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6855 18G01006 $214,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mmmy3mzyxytyzntdmzty1owrlmdy0zmiwmdq2mgfimsykdhh0psuymcy0mjyxmg== CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6131 18G01007 $206,800.00 YAKIMA, WA more
Related-products CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00206 2017 1743 19G01479 $319,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yweyy2e4owvimwm5mmiyzjk4nzi4yzaynwvlmjy2niykdhh0psuymcy0mzk1mq== CATERPILLAR 140H 2ZK05895 2001 12310 19W01524 $85,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgq1yjrknjm5mgfiytyyotawztu0mtk5yjzjmmiyyyykdhh0psuymcy0mjiynq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3677 19G00548 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3020 18G00271 $252,100.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3398 19W01852 $283,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0psuymcyxnta4 CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9515 13G01272 Call Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1kotflnju0ytkzzde5mgy1ztq4mdkym2mxyty2y2rizsykdhh0psuymcyxndi2oq== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00129 2012 6877 16G00339 $167,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0psuymcy0njiwoq== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00144 2012 5036 16G00350 $202,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lytc4ytewmta0odrlmgm4odfjmgq0zdzhztjingi5osykdhh0psuymcy1ote1nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2904 16G00415 $175,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0psuymcyymje0oa== CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3389 16G00414 $172,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgi5otu3oguwmdeyzjcwztrjmzm5ztiyyty5mju2msykdhh0psuymcy1otq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 3263 16G00824 $202,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3438 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0psuymcyxotizmg== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00143 2012 5751 17G00216 $199,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05yjqwy2fmmde1ntm5yty1ogq2ogy4nge3zdrmyjc2nsykdhh0psuymcy1ntawnq== CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4573 17G00508 $214,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0psuymcyyotq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5189 17G00511 $203,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4295 17G00952 $206,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0psuymcyymjiwma== CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 4042 17G00954 $180,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0psuymcyxndq4 CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6286 18G00457 $148,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05yzu1y2jkzte0nti3odhjogq2ndexnjbmmjnmzgzlyiykdhh0psuymcyxntuxmq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00184 2012 0 18G00742 $169,500.00 Great Falls, MT more