Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0psuymcyynti5 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00177 2016 4191 18G01232 $229,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mmzvhmjczzdbhmduxnje5zda4zdrhnznknjmxzmm5ysykdhh0psuymcyxndaymw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00181 2016 3436 18G01234 $229,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5418 19G00245 $177,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $155,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5029 19G00246 $179,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3574 19G00552 $258,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3302 19G00553 $259,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 4046 19G00551 $261,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 3884 19G00549 $239,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4027 19G00550 $229,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mnze3yjgynwziymuzywfmzje4yznknwy3zty1mdu0miykdhh0psuymcy0njcz CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00151 2012 6518 19G00852 $139,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iztvhmdcyotrinzjkogniymjmndm2ntc5mzawota4yiykdhh0psuymcyzmze0oa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00134 2015 3200 19G01386 $270,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mmwvkngi2mdi1y2iwmjjlogm5nza2ywjlyzq0nweymcykdhh0psuymcy0odyy CATERPILLAR 140M2 AWD M9J00923 2014 4118 19G01437 $204,900.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1hmtrkm2q5nzm0yzhlzjg2otdmmzczzge4odaxnzywmcykdhh0psuymcy1mzexoq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00205 2017 2052 19G01478 $319,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jntaxnwe5owu1owe4yjzkyjm4mmjimdcznjawoguwyyykdhh0psuymcy0nze1mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00204 2017 2875 19G01477 $319,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnjzimjyyyju1y2m5yzq3zmuyyjzmm2rkmduyy2vlosykdhh0psuymcyzndaw CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00208 2017 2452 19G01481 $329,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00231 2017 4563 20G0248 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kndq5mjg0m2m4mdcwzda4ywi3mzzhztc0owjkn2i1yiykdhh0psuymcyyntk2na== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00227 2017 4248 20G0247 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imddmythjmjfloty2owmxyte3nza2nge2ywq4nwnimiykdhh0psuymcy0otew CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00225 2017 4250 20G0267 $316,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzmqzyti5otuzyjyzntliyzhhzjg2mdvjmdriogfimcykdhh0psuymcy0mdi2oq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00224 2017 3840 20G0268 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lzgi4mti2mzlkyjc4mzmyotzmymu1zdvmotk0ztgzyiykdhh0psuymcy1ntqwna== CATERPILLAR 140M2 AWD R9G00186 2012 4690 20G0344 $189,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05n2m3yjfhmti1ztg3ymqzyju4ymezn2fimjfhmdriosykdhh0psuymcy1mtu3oa== CATERPILLAR 140H 9TN01530 2002 9560 19G01527 $74,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzmq0ytiwnduynmvjmjy2ztq0zmrkndu4zmy1otjlmcykdhh0psuymcy1mdm3oa== CATERPILLAR 12M2 F9M00412 2014 5621 20G0369 $139,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jnjcxodkwntczmzljytq0ytkwm2q2yjzmzdjiotm4yiykdhh0psuymcy5mdi1 CATERPILLAR 160M3 AWD N9K00118 2014 3491 20G0456 $263,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mzduzodu1ztrmnmflytq3zjfjnmuxodi4yzixmzm0ziykdhh0psuymcy1otk3oa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00214 2017 4187 20G0522 $249,900.00 Great Falls, MT more