Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5187 19G00246 $149,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5281 19G00248 $149,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lmwfmmmeyzja4mwuxowvkzta5owixnjrhzdg5njg3niykdhh0psuymcy2mju0nw== CATERPILLAR 12M3 N9R00194 2016 3764 20G0823 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdfimwvkyjzjytbkmdjizmm1owe3nzy2otrkztiymiykdhh0psuymcyxnju0 CATERPILLAR 12M3 N9R00197 2016 3435 20G0826 $195,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lyjlhyzc4ndczyzi0ztzhodg1yjnmztqyyjnjodnizsykdhh0psuymcyzmta0mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00196 2016 3727 20G0825 $205,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1izji3ztvhndzkotvhndq0ytgxyzaxyza2ngezytkxmcykdhh0psuymcy0nju1mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00195 2016 3542 20G0824 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 4171 19G00549 $219,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4235 19G00550 $219,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jodljodqxytg1zjq3mmnmotjinwe5ztu1nmrmntlmmsykdhh0psuymcyzmjc3nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 4780 19G00547 $199,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjflmdbhoddlnmq2yjvizdqwodhimju2yjbmnjbmmiykdhh0psuymcy0nzyxmw== CATERPILLAR 140G 72V2590 1978 1 X21W0539 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz05oda2mtk5owjjogfjntk4zmfhnmi1otkzota4mdlmniykdhh0psuymcyzndy5nw== CATERPILLAR 140G 72V04658 1980 4004 X21G0834 $39,900.00 more
Wtk?jhnyyz05ndvkmju1oge2mzzmnwq3ymuymmy4mtlkzgy0zdhhmyykdhh0psuymcyxndi1ng== CATERPILLAR 140H 2ZK02856 1997 13607 X21G0557 $72,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05n2m3yjfhmti1ztg3ymqzyju4ymezn2fimjfhmdriosykdhh0psuymcy1mtu3oa== CATERPILLAR 140H 9TN01530 2002 9560 19G01527 $74,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hzdaymtqwmtbhotnimgy1zwm5ndviztawntq5ntu4ziykdhh0psuymcyzmza3mw== CATERPILLAR 140M B9M00244 2008 9959 20W0745 $106,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 3870 20W0265 $247,300.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1indg1ngnlotfmzgexn2vkymzhmjyzodrmymmxzdjhnyykdhh0psuymcyxndcxoa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00131 2015 4039 20G0828 $229,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 5001 20W0266 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1my2m4zwe1zde0zdy5odyzywvkngfkyjg5nju0mdqxmyykdhh0psuymcy0ota1oa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00106 2015 4219 20G0827 $245,900.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lmwnizgrkzjjmzgfmogfiyjuzm2eznwuwyzaymzaxyiykdhh0psuymcyxmty3oa== CATERPILLAR 143H 1AL01270 2002 7320 X21G0556 $78,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7291 18G01012 $189,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7639 18G01011 $149,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5473 18G01009 $199,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7134 18G01010 $189,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7571 18G01008 $145,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzu3otjhnmq5zgmzmjjhyjvlmjm3zdmzmgniywm4yiykdhh0psuymcyxmte5na== CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 7012 18G01005 $155,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz04n2rmzjyzowjknmm1ymjiztkwzgy4nwe3ymnjzdkxmiykdhh0psuymcy1mje3mw== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 6921 17G00216 $156,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hntu1ndmyntfjmwm4ode3ztzlzjm3yznlzjg3mdk3ziykdhh0psuymcy5njk= CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00315 2014 3900 X21G0605 $240,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0psuymcy0mjiw CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 2666 18G01152 $339,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0psuymcy1odcwng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 3385 18G01151 $279,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 2183 18G01155 $389,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lnddhzjawmdqymja1odrlzwq0mtg5ywm0odvmn2y5niykdhh0psuymcy0otazng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00131 2015 2992 20G0589 $280,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1imddmythjmjfloty2owmxyte3nza2nge2ywq4nwnimiykdhh0psuymcy0otew CATERPILLAR 160M3AWD N9T00225 2017 4251 20G0267 $269,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1kndq5mjg0m2m4mdcwzda4ywi3mzzhztc0owjkn2i1yiykdhh0psuymcyyntk2na== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00227 2017 4251 20G0247 $299,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iztvhmdcyotrinzjkogniymjmndm2ntc5mzawota4yiykdhh0psuymcyzmze0oa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00134 2015 3239 19G01386 $270,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00231 2017 4809 20G0248 $279,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kytdhndcyn2y1nwe2mtzlzjy4ngjjmjgzymfmmzu1miykdhh0psuymcyznzq3mw== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00224 2017 4163 20G0268 $269,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyjy0mda0ntvlnzhhymywotm3ytgyownhogi2ownlocykdhh0psuymcy0mtm2 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00154 2016 3741 20G0325 $269,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1hndy2ymzlndm2mde5njhmzwe3zdhlnzfkmdblzjq2zsykdhh0psuymcyxmzawoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9K00123 2015 3401 20G0593 $269,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1intrmywezogmymtqwotu3ogi1nzixnznkmdaxmtm3osykdhh0psuymcy4mzcy CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00103 2015 5123 20G0819 $259,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndnmyjzlogi2zmm3zjc5zda1zmi2zwiyzdmyytuzmsykdhh0psuymcy1odczoq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00101 2015 5411 20G0820 $259,900.00 Williston, ND more