Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lmwfmmmeyzja4mwuxowvkzta5owixnjrhzdg5njg3niykdhh0psuymcy2mju0nw== CATERPILLAR 12M3 N9R00194 2016 3891 20G0823 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izji3ztvhndzkotvhndq0ytgxyzaxyza2ngezytkxmcykdhh0psuymcy0nju1mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00195 2016 3542 20G0824 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdfimwvkyjzjytbkmdjizmm1owe3nzy2otrkztiymiykdhh0psuymcyxnju0 CATERPILLAR 12M3 N9R00197 2016 3500 20G0826 $195,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lyjlhyzc4ndczyzi0ztzhodg1yjnmztqyyjnjodnizsykdhh0psuymcyzmta0mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00196 2016 3745 20G0825 $205,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4256 19G00550 $211,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mymq2yjlkytmyzjkymmy0yzrlntkwmtrjmtrmntm0osykdhh0psuymcy2mjy3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00230 2016 6418 21G0837 $199,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 4171 19G00549 $212,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lyzy0ytvknwe0mtzmodkzyteyymq3mtyzn2riyjm3miykdhh0psuymcy1nzq0ma== CATERPILLAR 140HNA 2ZK03930 1999 9700 X21G1078 $78,585.00 Belgrade, MT more
Wtk?jhnyyz1imwy3yjk5ngrlndflm2nizdjmmzjhnzg5ndc4mjrimsykdhh0psuymcy1ntu3oa== CATERPILLAR 140M B9M00244 2008 9989 20W0745 $106,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 4002 20W0265 $247,300.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1my2m4zwe1zde0zdy5odyzywvkngfkyjg5nju0mdqxmyykdhh0psuymcy0ota1oa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00106 2015 4233 20G0827 $245,900.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 5050 20W0266 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1indg1ngnlotfmzgexn2vkymzhmjyzodrmymmxzdjhnyykdhh0psuymcyxndcxoa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00131 2015 4039 20G0828 $229,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmwnizgrkzjjmzgfmogfiyjuzm2eznwuwyzaymzaxyiykdhh0psuymcyxmty3oa== CATERPILLAR 143H 1AL01270 2002 7320 X21G0556 $78,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwjkzmizmje0zjdindqyzje3mtblotaxnme3n2mwyiykdhh0psuymcy2mtiy CATERPILLAR 143H APN01134 2007 13619 X21G1061 $92,000.00 Belgrade, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7137 18G01010 $181,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5473 18G01009 $160,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7639 18G01011 $125,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7293 18G01012 $172,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzu3otjhnmq5zgmzmjjhyjvlmjm3zdmzmgniywm4yiykdhh0psuymcyxmte5na== CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 7012 18G01005 $168,200.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1hntu1ndmyntfjmwm4ode3ztzlzjm3yznlzjg3mdk3ziykdhh0psuymcy5njk= CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00315 2014 3900 X21G0605 $240,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jymewm2m4ogfjmjljyjhkzmnkoda3nwvkzdy5ognmmyykdhh0psuymcyyndgxoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00104 2015 5559 20G0846 $269,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kytdhndcyn2y1nwe2mtzlzjy4ngjjmjgzymfmmzu1miykdhh0psuymcyznzq3mw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00224 2017 4289 20G0268 $269,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kndq5mjg0m2m4mdcwzda4ywi3mzzhztc0owjkn2i1yiykdhh0psuymcyyntk2na== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00227 2017 4365 20G0247 $299,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00231 2017 4850 20G0248 $279,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imddmythjmjfloty2owmxyte3nza2nge2ywq4nwnimiykdhh0psuymcy0otew CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00225 2017 5261 20G0267 $269,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ztblmtjlmdkwy2jknmrmy2qzywvjy2m2zte4mjzkncykdhh0psuymcy1mja2mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00203 2017 3419 19G01084 $299,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iyjy0mda0ntvlnzhhymywotm3ytgyownhogi2ownlocykdhh0psuymcy0mtm2 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00154 2016 3741 20G0325 $269,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 2183 18G01155 $389,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzqzzdljnjuxntfjyzqzywnknmvlyjk1mmi0zwrmzsykdhh0psuymcy2mzewnq== NORAM 65E 65ET10278 2018 454 18W00098 $119,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmu3yzbmmwq2njrjzgrky2y3odvkzdq3ndmwnzczziykdhh0psuymcyymtc2mg== JOHN DEERE 772CH DW77ZCH579746 2001 7849 X21G0542 $82,500.00 more
Wtk?jhnyyz1imza2zduzytvknweznmmwoty5ymvhytg4oti1ymjimyykdhh0psuymcy5ntk2 JOHN DEERE 772D DW77ZDX601838 2006 7756 X21G0543 $93,500.00 more