NC Machinery Logo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04mzrhmtbizjy1ngyyytzlowi1yjmxngnjnwi0yjmyzcykdhh0pssmnjiynzu= CATERPILLAR 120G 87V06694 1983 4858 X19A00159 $45,000.00 Tok, WA more
Wtk?jhnyyz04ytuyzdjjzjhhngyzywfioda5mjq5mjk5nzk5mjuxnsykdhh0pssmntg0mdq= CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7650 15G07785 $86,400.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hy2q4mtflmtnmzddiodrhyjq2mti1ytvmodbmzmixocykdhh0pssmntyymju= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8642 B14791 $111,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lmja4mdnjzte1nja4mzjiodzjngyxyty2othkywvlyyykdhh0pssmmzmwnda= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5566 14G03606 $130,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0pssmmzgxnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5377 14G03605 $130,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4395 14G04579 $145,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmzvhn2ywodiwothknzdhzge1yzjmzwiwnzm4ogfimyykdhh0pssmmje3nza= CATERPILLAR 12M2 F9M00459 2014 6128 19G00422 $149,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0pssmmzk3njg= CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6284 18G00457 $153,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iotmymwe1mwzlmwnjyzdiztvly2njymzhowqwmdjkniykdhh0pssmnti3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00140 2012 3609 16G00413 $159,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0pssmnjm2ng== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, WA more
Wtk?jhnyyz1kotflnju0ytkzzde5mgy1ztq4mdkym2mxyty2y2rizsykdhh0pssmmzkxnzm= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 6877 16G00339 $167,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 824 13W72529 $169,600.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04nzkyzjm1nmuxndi5ztexotmwnjy4njfjmzhjmjllyiykdhh0pssmmzezmdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3580 17G00951 $169,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0pssmndgwnjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4717 17G00512 $169,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1loge1mjdmmzeymzk5zddjy2qynmqxmjcwztyzyjhmmsykdhh0pssmntqzna== JOHN DEERE 772G 1DW772GXACE644465 2012 1953 19G00094 $182,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3878 17G00954 $189,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04n2rmyja5mwi1zmuxzwrlyzq3zwiynmqznjcxzji1ncykdhh0pssmnzcyma== CATERPILLAR 160M2 R9L00216 2014 4418 17G00514 $194,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1knzcxmtdlytyxnjkwnta0otq3nte2zgyyymvjyjgyosykdhh0pssmmjezma== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2902 16G00415 $195,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0pssmmja1njq= CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3145 16G00414 $195,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mzmq2zte1nzbjmzgwzmjmywiyzdiym2m2owzkmdbmzsykdhh0pssmndgwng== CATERPILLAR 160M2 R9L00228 2014 3527 17G00950 $196,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0pssmnjazmjk= CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5088 17G00511 $197,200.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1imjc3mdblywviody4yzy5zdbmyzezmddjytnhyzcyyiykdhh0pssmnjq1mzi= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 3374 17G00949 $199,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3437 16G00821 $199,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0pssmmzu5mdq= CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0pssmnty1njg= CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 4951 19G00246 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0pssmmzi0mdy= CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5280 19G00245 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0pssmmze4mdu= CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4395 17G00509 $207,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0pssmmjkwmzu= CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3378 17G00958 $207,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0pssmnde2njk= CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4125 17G00952 $212,700.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hzmezmjezmtzhmwmwogqxzji2ndcxmwqwzwmyzwvizsykdhh0pssmnjqznte= CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 3859 17G00957 $214,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0pssmnduymdk= CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 6934 18G01010 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kytgxoty0otfiyjm1y2yxzgnizwjkogm5njzmndnlosykdhh0pssmndg2mje= CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1im2flnzbjyjuzngizmjfjyzm1mwu0ytuyoty3mze5nsykdhh0pssmmje3oda= CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6547 18G01006 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0pssmmzeznjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7210 18G01012 $217,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0pssmmzg5ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7066 18G01011 $219,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njaxytzmmjrhmgzimdfjzmi0ztdiotuwzmuwmtawosykdhh0pssmntmwndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 0 18G01007 $219,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0pssmmzy0mzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 0 18G01009 $219,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mogy0ytdjzjm1ztg2zdvhzjrhndc4n2iyzjjlmddimcykdhh0pssmnzq2mg== CATERPILLAR 12M2AWD R9P00159 2014 2994 18G00271 $221,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgnjyjljzwe1mwi2yzywzgi4mjbhotm1owuymtjjmsykdhh0pssmmzqyodg= CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 0 18G01005 $221,800.00 Billings, MT more