Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ywi4nje4nwq2zdfhzjhmyzy0mmq3nja1yjuwmthlyyykdhh0pssmnda1ndm= CATERPILLAR 730C TFF01371 2016 369 15W79299 $374,300.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1kmzblogy3ngnlngzhyjhlyjkxotu5ngy2njzhzjzkniykdhh0pssmntk4mzi= CATERPILLAR 730C TFF00913 2015 1082 14A19877 $351,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 3330 15W78148 $289,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mti0mduwodm0ywnkm2iwyzuwzda5otkxmjvjyjjjmyykdhh0pssmndk2nzm= CATERPILLAR 735 B1N00869 2007 9221 27W60767 $200,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jotm5oddkmme3owy4nzjmzdfmyti4yzg4ntc0ztq2zsykdhh0pssmmtcxode= CATERPILLAR 735B T4P00307 2012 5055 B14514 $371,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjvkmjc0ytq5m2i1owqwodg5ythmmjcwnjkymmnhnsykdhh0pssmmjc0mzy= CATERPILLAR 740B T4R03155 2015 2891 14G05258 $493,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1imdk1nzdmyziwzti1otdmyjeyndk3zdc5ztljntbjmcykdhh0pssmmjc3nzg= CATERPILLAR 740B T4R03106 2015 4342 14W76760 $365,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 4278 14W75578 $391,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2y4ogq3mtljowm2ota1ogixyzk1n2ixzjzinwvhmsykdhh0pssmmzq1ntk= CATERPILLAR 740B T4R02042 2013 5587 13W74831 $336,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mzwexytq3mjrlndbizmi0owuwnzk1zwrjodjhnjcwzcykdhh0pssmmzk2mzy= CATERPILLAR 740B T4R02041 2013 5076 13A19437 $340,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mm2myytbkn2viztzknmfhodq3yzdhota0odayodm3msykdhh0pssmndyxmju= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 3174 14W75579 $520,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ywmwn2jjzmzinzk1odzmyjgwnzgyyzu3ymzkm2qyncykdhh0pssmmzqwnde= CATERPILLAR 740B T4R02430 2014 4643 14W75586 $435,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hmdy5ndzhngvlmjzjogm4yzcxmty0ywrizdg4zju1yyykdhh0pssmntk5mtq= CATERPILLAR 740B T4R02368 2014 4880 13W74828 $322,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iodiwngnlodbjymq1ywu0ywrhyza5yjfhmzm2ndqwzsykdhh0pssmndu5ma== CATERPILLAR 740B T4R02367 2014 4475 13W74827 $370,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04n2e2zwzingfjm2q5mmvjzty5oge0odkwzjziyja2nyykdhh0pssmmtawoq== CATERPILLAR 740B T4R02039 2013 3869 13A19436 $389,700.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mogrhytzkntjizdbkzgq3yjy5nte5ywfjnzayowq2myykdhh0pssmnte0mdk= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 4265 13W73781 $468,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjg5ytzmodq3ytjjmde4yjk3zjflytkwmwy4zwi3ziykdhh0pssmnty2oq== CATERPILLAR 740B T4R02408 2014 2720 14W75581 $465,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzexmgeznzjlngflodbiyje5mjgzy2iwy2u3odc0yyykdhh0pssmndu1mdk= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 5854 12W71454 $446,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 6273 12W71019 $358,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mtuyzmixy2mxowqznzfly2e3otq3zmrknzkzyzu1zcykdhh0pssmntm5mty= CATERPILLAR 740B T4R01726 2013 7367 BL17355 $419,400.00 Wenatchee, WA more
Related-products CATERPILLAR 740B T4R01746 2013 5042 BL17358 $281,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1izgizmtljywewoguzmwnlzgvmn2vly2u1mmjhyje5osykdhh0pssmmzi1mze= CATERPILLAR 740B T4R01707 2013 8263 13A19106 $326,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mowfkogq4mwrjnmfmy2q5zgm4mtq5ymnkzta3m2nlnyykdhh0pssmmjg4mzy= CATERPILLAR 740B T4R02412 2014 4863 14W75582 $280,700.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2mxmzzkztdhztu2nzyzytq2mtu5njg3njaynmrmyyykdhh0pssmnja3ote= CATERPILLAR 740B T4R03157 2015 3452 14G05259 $414,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05mjqxnwyxnzexmja0ytmxyzbhmwjkyju4ywm1ytc4miykdhh0pssmnjk2oa== CATERPILLAR 740B T4R03026 2015 2836 15W78181 $456,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjy0ytvjn2m4mmflnwe5yty2zjzjymi2mjg4ota1yyykdhh0pssmmte2mju= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 2169 B16586 $367,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mwi5ntrintdjzddhyte5yzjmy2q5ztmxndu3yjy0msykdhh0pssmmzm2odu= CATERPILLAR 740EJ B1R00334 2007 6247 27AL60609 $284,500.00 Anchorage, AK more