Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ywi4nje4nwq2zdfhzjhmyzy0mmq3nja1yjuwmthlyyykdhh0pssmnda1ndm= CATERPILLAR 730C TFF01371 2016 698 15W79299 $429,800.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1kodi5yjk4zthkymu0zmq3zjgzndq5odcwmdk3m2zizsykdhh0pssmndkyode= CATERPILLAR 730C TFF00913 2015 1106 14A19877 $408,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 3460 15W78148 $363,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jotm5oddkmme3owy4nzjmzdfmyti4yzg4ntc0ztq2zsykdhh0pssmmtcxode= CATERPILLAR 735B T4P00307 2012 5243 B14514 $347,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1im2u0zwe5zmnmmjnkntkwzmvmnza1ytbjzda2zgy2mcykdhh0pssmndqymte= CATERPILLAR 740B T4R03155 2015 2892 14G05258 $607,700.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 4278 14W75578 $406,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2y4ogq3mtljowm2ota1ogixyzk1n2ixzjzinwvhmsykdhh0pssmmzq1ntk= CATERPILLAR 740B T4R02042 2013 5594 13W74831 $343,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzwexytq3mjrlndbizmi0owuwnzk1zwrjodjhnjcwzcykdhh0pssmmzk2mzy= CATERPILLAR 740B T4R02041 2014 5203 13A19437 $334,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mm2myytbkn2viztzknmfhodq3yzdhota0odayodm3msykdhh0pssmndyxmju= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 3362 14W75579 $521,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ywmwn2jjzmzinzk1odzmyjgwnzgyyzu3ymzkm2qyncykdhh0pssmmzqwnde= CATERPILLAR 740B T4R02430 2014 4643 14W75586 $435,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mzje2odmzotnmnmu5njeyzjlhntzimgvindnhzgq1ziykdhh0pssmmti0mdg= CATERPILLAR 740B T4R02367 2014 4614 13W74827 $355,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04ntjjndvkywq4nmvlmtuwytk4n2qymdi0ytm0nzi1niykdhh0pssmmzcxmti= CATERPILLAR 740B T4R02039 2014 3869 13A19436 $396,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mogrhytzkntjizdbkzgq3yjy5nte5ywfjnzayowq2myykdhh0pssmnte0mdk= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 4402 13W73781 $464,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjg5ytzmodq3ytjjmde4yjk3zjflytkwmwy4zwi3ziykdhh0pssmnty2oq== CATERPILLAR 740B T4R02408 2014 3006 14W75581 $451,200.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05zjdmn2m5ztnjngmyyta4owvhowqxmje1zdk0ndhhzsykdhh0pssmmjk4mw== CATERPILLAR 740B T4R03099 2015 3222 14W76759 $404,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzexmgeznzjlngflodbiyje5mjgzy2iwy2u3odc0yyykdhh0pssmndu1mdk= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 5933 12W71454 $453,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 6277 12W71019 $347,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05mjqxnwyxnzexmja0ytmxyzbhmwjkyju4ywm1ytc4miykdhh0pssmnjk2oa== CATERPILLAR 740B T4R03026 2015 2905 15W78181 $568,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1izgizmtljywewoguzmwnlzgvmn2vly2u1mmjhyje5osykdhh0pssmmzi1mze= CATERPILLAR 740B T4R01707 2013 8293 13A19106 $305,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2mxmzzkztdhztu2nzyzytq2mtu5njg3njaynmrmyyykdhh0pssmnja3ote= CATERPILLAR 740B T4R03157 2015 3452 14G05259 $414,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05mtuyzmixy2mxowqznzfly2e3otq3zmrknzkzyzu1zcykdhh0pssmntm5mty= CATERPILLAR 740B T4R01726 2013 7536 BL17355 $399,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzduxzgmyytjmnmy3njm1owuyztc2n2uzzgvmzmfhnyykdhh0pssmmtqynzm= CATERPILLAR 740B T4R01746 2013 5173 BL17358 $287,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjy0ytvjn2m4mmflnwe5yty2zjzjymi2mjg4ota1yyykdhh0pssmmte2mju= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 2189 B16586 $339,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mwi5ntrintdjzddhyte5yzjmy2q5ztmxndu3yjy0msykdhh0pssmmzm2odu= CATERPILLAR 740EJ B1R00334 2007 6247 27AL60609 $259,500.00 Anchorage, AK more