NC Machinery Logo

Used Equipment

AG OTHER

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kzme3mdhjzdfkmtywmwuwzgi4ndriotg0ymrizdezysykdhh0psuymcy0mjg5ng== AG-CHEM 1254 125007300 2002 3936 17X01042 $28,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mgjlote4nwmyodg0mwnjotk3nwqzoda4mtu5ymi0mcykdhh0psuymcyzmdmzma== AG-CHEM 8204 A8204CNT001053 2009 4111 19X00067 $57,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmvhyzdkytm0mzk2zdc4zjdmnzbkmzc5owrizjm4osykdhh0psuymcy1nju1oq== MISCELLANEOUS MFGRS BEET CART R90390213133002 9999 9999 14X05309 $58,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwvhzwq3nte5zwq4mdc1owrhndc1otcwyjyyzdc5yyykdhh0psuymcy1nti2ng== ALLIED SYSTEMS COMPANY MORRIS ADR 5003050051 2006 0 B14140 $21,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lywiyndrhmjc1y2fjyjyyy2jhzdhhyjdkmdc3nwfincykdhh0psuymcy2ntq4oq== AG-CHEM RG1300 A1300VCNSL1086 2012 2813 16X00656 $119,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1inmfiy2nlzdi5zjriotm5ymy3ztyxzjdlndaymjlkmsykdhh0psuymcy0nzq1na== FORD / NEW HOLLAND SD550 Y8S003375 2000 0 B17398 $44,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2i0zdawodm3ntu0ndvhy2m2ztk3mgnlnzg4mgnjyyykdhh0psuymcy0nza1 FORD / NEW HOLLAND SD550 Y8S003377 2000 0 B17399 $44,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdg1nja0oda5m2ezn2u5ytdhmge1zjczzwe2mdkxyiykdhh0psuymcyyodgx AGCO SF9850-60 S98560EX462624 2014 0 13X01235 $225,000.00 Great Falls, MT more