NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ntk5zwq1ztm5mdzhzdfmodexnja0mzg4zmzlndg1ocykdhh0pssmmjywoda= CATERPILLAR 627B 37V00866 1979 0 X19G00437 $33,350.00 Conrad, MT more
Wtk?jhnyyz1kogewnge2mgq5njizmmezowjhngfmnguxmgzhyjk4ysykdhh0pssmmjaxote= CATERPILLAR 623B 46P00881 1977 12990 X18W01767 $37,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hmmewzdq5yjq5nwy3ngqxy2eymgvhmdvmndi5yzy2nyykdhh0pssmmtc1mzy= CATERPILLAR 621B 2DB00862 1985 541 X19A00149 $45,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hnzllotaxn2yyodayyzy0zgmymmi3nja1ntbmngzjocykdhh0pssmmtg5ndy= CATERPILLAR 627B 15S001355 1980 0 X19G00557 $70,000.00 Meeteetse, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjcymwyzmgy5ytcznju1ztmwodg2m2vmzgmxmtq5mcykdhh0pssmnty4oty= CATERPILLAR 613C 8LJ03386 2007 3022 X17G00810 $155,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hnjy1mznkodq4mdi4ndrlytgyy2vlmtg2zdbhnji0yiykdhh0pssmnjqznja= CATERPILLAR 631G AWK00303 2003 10590 X19G00603 $190,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hywrjotuznzewyjfiyjdkzjjkndiwytk4mgi2ndy4osykdhh0pssmmjuymja= CATERPILLAR 631G DFA00125 2004 9428 X19G00602 $190,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 7229 13G00799 $479,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lntuzyzq2mzgwnje4odrjztk0zwvmotgwm2fiy2u3ncykdhh0pssmnti3njk= CATERPILLAR 627K WTC00312 2018 508 19G00741 $878,400.00 Billings, MT more