Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz04yza2nwvmnge3nwmxnmu0zmvjmdllndm0ytfmytyzyiykdhh0pssmndkymze= CATERPILLAR D10T RJG00523 2006 34755 11W70531 $479,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kodc5mgqwyzg5ytk1nze3zge1y2y4mdq0owy0ngnmmcykdhh0pssmnjqxnti= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 19366 11W70499 $669,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05oddjytm3zda2ztq4ztblzwi0njc3zwrjnjgxzjdmmcykdhh0pssmmji4nde= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 47530 B15106 $1,199,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1mogy3zduwnwi2mmfiywvlyzqwmme4ztg3yzjmngi0ysykdhh0pssmmzq1nja= CATERPILLAR D3GXL JMH01463 2005 6549 18W02137 $39,600.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1651 14V04679 $97,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iodc2owmzn2zmngrhyzhloddiyju2nmewnwu5zti5miykdhh0pssmmtawnze= CATERPILLAR D3K2XL KF202254 2017 760 16W01131 $74,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04ytuyntbjmzuymjm4yze3otyxmtawmmqyzwjmn2rlzsykdhh0pssmmty5mja= CATERPILLAR D3KXL FFF00314 2008 3268 18W02138 $52,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1916 28WL64946 $63,800.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kymq2zjnhzgflntljmgzmotvjodazmdm4ndgzyjfhniykdhh0pssmnduymti= CATERPILLAR D3KXL FFF00333 2008 1698 X18W00072 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lyjeyzjq3n2zkmgeyzmuyzmjhy2m2yji3yjjjzmm4miykdhh0pssmmjg4mzk= CATERPILLAR D4HIIIXL 8PJ01456 1996 3250 X19A00108 $45,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1modjimdezmdgxztcwyje1zdk4mgrlywe1zwmxowrmzsykdhh0pssmmjm1mdg= CATERPILLAR D4K2LGP KR202152 2016 2297 15V07851 $118,100.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1lyzu4yjdmmtqznjg3ntqyztuxzwuyowu3nzdhmmqwmsykdhh0pssmmtg2nzk= CATERPILLAR D4K2XL KM200183 2015 1631 14V05886 $126,700.00 Anchorage, AK more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4533 26A15085 $157,300.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1myty5otzhodhiyta0ngu3ywy2yzi1ytc2ntg0njk5ncykdhh0pssmndy4odi= CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $34,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjmwntrmmwjjnwywndhmywqwy2m3nwm2n2e2zdu2zsykdhh0pssmmtu2ndu= CATERPILLAR D6K2LGP RST01828 2015 4111 15G07192 $191,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04yme3ndy4mgfmztiwzdhjzdiwngzmzjvhmtm0yjfiocykdhh0pssmmjk2nje= CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 5115 27A16308 $153,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1koti2nwfimte0n2m1nzawztm4mmq0zmq3ogyznjk1osykdhh0pssmmtmwntu= CATERPILLAR D6KXL FBH00826 2008 4036 18W02149 $101,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 5143 17W01578 $129,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hmtnizdizzdbhotuwowewyza3mtk1mdiyytc4mda2ncykdhh0pssmndqymtc= CATERPILLAR D6MLGP 4JN02636 2001 4783 X18W01676 $62,500.00 Sumner, WA more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kowjintdhzdc1ngnkytqyztnjmmywmwvmmgu4mtvimsykdhh0pssmnjexna== CATERPILLAR D6NXL PER00575 2014 2219 13V01017 $293,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05ogrintlmotc1ngm3ytq1zgmzmtcymdhjyzbjzti1mcykdhh0pssmmjg0mjg= CATERPILLAR D6NXL PER01003 2015 1755 14J19718 $254,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7386 16G00633 $155,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodzhyze1nzu5nwiynwmxzmjmmwi5zdu4yznhytc3zcykdhh0pssmnja5mdg= CATERPILLAR D6T LAY00526 2007 9175 18W01465 $105,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hnddkymnjzgnhmmuwy2yyytzkztk4zdm3njq3ntczniykdhh0pssmntgxnzq= CATERPILLAR D6T HTZ00336 2015 2292 14W76883 $351,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmyzodq1mjdjmzuzzdk1ytq2mgrlodixymu4owuwyyykdhh0pssmntmxmtq= CATERPILLAR D6T ZJB01315 2013 8558 17W01185 $138,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtrknjzmmmy0njzizdqwzjbhnwmwmmvkogm4mta0nyykdhh0pssmnje1nju= CATERPILLAR D6T ZJB01561 2014 5092 13W74818 $288,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjcxndbimznlzjq0mwu0zwjknmmzotkxmtrlytu2yyykdhh0pssmnty3nzc= CATERPILLAR D6TVP RCW01583 2014 3572 14G03139 $279,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmzc3ytqynzk5mdg5mdm3zjuym2q5ndjjzjfkntjizcykdhh0pssmndk4ntg= CATERPILLAR D6TVP RCW01496 2014 5747 13G01715 $265,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hzjiwyjvlnzliodgxnzy3ywjhzmnhyjkxnmexzjm0ocykdhh0pssmmtiyota= CATERPILLAR D6TVP KSB00488 2012 5127 19G00103 $189,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05m2y3mmrly2zjmzk5ymjlyzk0ogviyjewzgu2ngzlmsykdhh0pssmmjiymjg= CATERPILLAR D6TVP RCW01153 2012 5578 B15802 $247,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lndm1mta4mtk4odk5ogq3ztjiodljowu0zjljzgu2yiykdhh0pssmmju5mjy= CATERPILLAR D6TVP RCW01154 2012 5088 B15803 Call Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05yjlmmwuyntyxndq1m2e1zmfmyti0ymnhmdvlnzayyiykdhh0pssmntyymjg= CATERPILLAR D6TVP KSB00494 2012 3781 19G00100 $226,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hztzjmguwmtg4njcyzwu4ota4njeymmzjywm2mgixmsykdhh0pssmotayna== CATERPILLAR D6TVP KSB00462 2012 5636 19G00101 $185,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzmq2ngy1mzuyzjhlmmziodu1mtmzmtrknta5yzyxmsykdhh0pssmntc1nza= CATERPILLAR D6TVP RCW00362 2012 5271 B14933 $357,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iotm5ymzhy2jmzmnmodliymfimwjkzmzlmdvimgqwziykdhh0pssmmzmwndi= CATERPILLAR D7E TAN01243 2012 2360 B15630 $458,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3923 B14201 $422,900.00 Billings, MT more