Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1injzkmmixmge4ndvmmdnmzta5yte2ntrin2yyzjy5msykdhh0psuymcy0nta5 CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ01202 2013 5599 13A19076 $69,300.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1modqyntixmzy1nje3otbhyzm2oguyzdhknzq0odhiyiykdhh0psuymcy1mzm2nq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00221 2015 1970 14J19850 $67,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05y2vkztc4zjy4yze0otbkzjm5nddlzdq4mdm0n2u2nyykdhh0psuymcy0oty2nw== CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ03107 2015 557 16G00106 $99,300.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1indqyyjaymzkxngu0nwzhogfkzjg5yjk2ndyzmgq0yiykdhh0psuymcy1njexnq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00804 2016 983 17G00118 $90,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjyxmju4ythmogy3zthkodeymjhhmmy5nzcyntcwysykdhh0psuymcyxmjezng== CATERPILLAR 420D 4ECAN FDP21521 2004 8746 X18W01990 $29,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1lowvjndqxnwy5zmrjyjhhotaxyza1mwy5zgy4nzc0niykdhh0psuymcyxmdayng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02269 2018 0 18W02084 $92,400.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1iytg0mwvizmjlnjiyownhodfjzjy3zmmxnju5ndi5zcykdhh0psuymcy2nte4oa== CATERPILLAR 420F2IT HWD02268 2018 56 18W02099 $107,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1imdiynddmmtmxymu4mzc2y2y1ngrjmmfmyjuzytjiysykdhh0psuymcy1nju5ma== CATERPILLAR 420E 4ECAN HLS01298 2006 0 18W02170 $39,100.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05mdexmjk4mzy4zmfhogexzjzlymu2mwfhztm5owy2yiykdhh0psuymcy0ndcwoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02493 2018 880 19G00567 $92,100.00 more
Wtk?jhnyyz1kztfhntc1y2uzmdzhzgm5oti4nwm5y2rjyweyowrhziykdhh0psuymcyxotk4oq== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD02506 2018 0 19G00569 $102,100.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1loguxzjawogjjngi1nje5ztrkowm5mte2y2m0ymuwmyykdhh0psuymcyymdgxng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00985 2016 2025 X19W01101 $84,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jnddjnjjmztfkyzzjmzdkzthjmjgwm2q4mtrkmzczncykdhh0psuymcy2ntaxmq== CATERPILLAR 416 4ECAN 5PC14675 1991 6700 19W01372 $19,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1lntmwnmq1ndfhztfjnjbjogizndmyodrindlmyza5nyykdhh0psuymcy0mtc5nq== CATERPILLAR 420E 4ECB HLS08345 2008 6513 19W01466 $48,900.00 WENATCHEE, WA more
Related-products CATERPILLAR 420F2 IT HWD02973 2018 0 19W01584 $109,700.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1mmddintvlyjq1nwuzmmy5zjexnde0njewmwnlmtzkyyykdhh0psuymcyxmtqz CATERPILLAR 420F2 IT HWD02991 2018 114 19W01586 $109,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1lyzaxodg2odq4yza1njzlyjq0mzvkotq2zjaym2fjocykdhh0psuymcy2ndczmw== CATERPILLAR 420F2 IT HWD03098 2018 54 19W01585 $109,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Related-products CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03171 2018 125 19W01582 $109,700.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0psuymcy0mdmxoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00814 2016 800 17G00083 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0psuymcyxmjgwnq== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01045 2016 360 17G00124 $94,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmtu2yznknjbkmznmnza0ogu2ode5mtk0ndizy2iymcykdhh0psuymcy2mzq2ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01052 2016 650 17G00116 $76,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0psuymcyxnjg2nq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00815 2016 1113 17G00130 $86,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0psuymcyxotm3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01929 2017 385 18G00212 $92,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyzfjytlmntg3nmnlztq0zdvjodeyytixogy0y2exyiykdhh0psuymcy0njgzoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD01563 2017 502 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdm0odfhzmfkn2vhyzc0yzlmywe0nwqyzwe4zgfhmiykdhh0psuymcyzmdg4oa== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02496 2018 282 19G00543 $84,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1in2nim2ixntgxn2zkztviodllmjq2zmrmnzy2nwzjyiykdhh0psuymcy1mtazmq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02502 2018 236 19G00542 $100,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzwrjzjexowi5m2m4zjiyowninjblnme2mzdlogy3ncykdhh0psuymcy0odyyma== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02495 2018 649 19G00563 $86,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05zjq2ndljztrhodjinwq5ywe3ztq4mjvjnjg0ngvjniykdhh0psuymcy2mdq0mg== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02501 2018 454 19G00562 $87,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mn2vmyzqwzjc5yzdhzdyyytk3zjqzymu5mjlmymywziykdhh0psuymcyzntk4oa== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02494 2018 607 19G00582 $86,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zwy3ote0mdmzndu0nzjhyjexyzkyodcwndu2mziyzsykdhh0psuymcy1otu2mw== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02503 2018 528 19G00583 $103,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04nguynmu4ndqyymm5ndq3yme2ntu4zjg5mze3mtvmnyykdhh0psuymcy0nzk4mg== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02500 2018 503 19G00568 $103,000.00 Williston, ND more