Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $86,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8573 PL15763 $117,900.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0pssmmta2mde= CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 12950 PL15360 $112,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 10197 PL15759 $91,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 525 PL15755 $278,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3482 14V03342 $132,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1022 18W01253 $166,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hodi2ogvhmwe0ngu0odfiymixotjimtfknwqzztfhmiykdhh0pssmnjaymzc= CATERPILLAR 926M LTE04286 2017 1115 X19G00266 $138,900.00 Great Falls/customers, MT more
Wtk?jhnyyz04zgyxzwu0ogzhmda5zjhiztg0zgexzdi3nthlzwrjmyykdhh0pssmmji2ntu= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 2117 14V04566 $172,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2013 7055 PL16632 $180,800.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0pssmmtg1nzk= CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, WA more
Wtk?jhnyyz04otrkmmu0mjdlzgnizge5zjjimmyynzfinwy4nda3ziykdhh0pssmmtezmda= CATERPILLAR 938M J3R00477 2015 151 X18G01063 $199,900.00 East Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lnmvkztdkmtq4mzgwnty2ytq3owvindi1njixnzbhocykdhh0pssmnze1na== CATERPILLAR 950H K5K01646 2007 11618 X18W01501 $82,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jndayyzq3othjmwm5nznizmrizmfmyzvkywe3nge1ziykdhh0pssmmza1mjk= CATERPILLAR 950K R4A00456 2012 4752 11W70301 $420,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4365 B15154 $254,700.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1izgrjytbhm2m4mjfjnjrizgyymdqzzji4m2jjm2i1niykdhh0pssmmjkynjk= CATERPILLAR 962K X4T00315 2012 4922 11A18663 $203,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 7935 11A18687 $213,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 2067 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ztkxyznioddmzdqzote1yzizmjaxmzkxogy0mjfjzsykdhh0pssmmtk1ndu= CATERPILLAR 962M EJB00185 2015 998 14A19692 $285,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 3757 14A19687 $233,200.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1inta3nthknmu1m2njy2zhodrjzjgxm2e2ywu0mtflzcykdhh0pssmnjuw CATERPILLAR 966D 94X01825 1982 5600 X19W00078 $65,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05m2ywmjflymzhogrhywi5otrkntc5zgzinznjzjliziykdhh0pssmnty3otm= CATERPILLAR 966K TFS01065 2013 6246 B17529 $317,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4736 11W70693 $318,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jotqzmmu5ngq0zjg2otk3ytzlyzm0nwrhywe0yzuyniykdhh0pssmnty2mde= CATERPILLAR 966M KJP00862 2015 3882 18G01227 $246,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1825 14A19538 $351,200.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04mmu2mgrmyjm3nmjlodk2zdcxzta4mjqynzy1owrlnyykdhh0pssmntu4ndy= CATERPILLAR 966M KJP00621 2014 4575 14A19539 $337,600.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 4216 14A19540 $308,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0pssmmtq3ody= CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jymu3zteymmqyyjrjnguwzdfintywzdbmymrkyjfiosykdhh0pssmmtq1mza= CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5162 11W69876 $272,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0pssmndmwndm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9004 18W01020 $272,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjcwmdu5zti2ntazyjk1ztdknzjmmjg0ymi5y2yxmcykdhh0pssmntm4mzc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 4162 15W78098 $401,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $30,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42355 15W79315 $32,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $85,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmgm4m2zizgm5mdziotayyzaxymiyngizzdi5mtlmniykdhh0pssmndu0mtq= CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $59,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0pssmntkwmtu= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10736 17W01579 $268,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 7668 B15724 $453,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0pssmmjm4ntc= CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 4768 B15371 $551,200.00 Billings, MT more