NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 8009 B15724 $309,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0pssmnzy0ma== CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 4839 14G02777 $453,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0pssmntkwmtu= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10736 17W01579 $268,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2e2ytriytqxytjmmmm4zjliytvimtk2otdiyzk2miykdhh0pssmmze5ma== CATERPILLAR 980M KRS00459 2014 4407 14G03636 $509,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hzdi1otezmtywzjg4zwzlogjjmwzhmju4mzu3n2jjocykdhh0pssmmze2mti= CATERPILLAR 980M KRS01206 2016 3350 15G07769 $336,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0pssmmti0ndk= CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 9660 19W00820 $272,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0pssmmziznza= CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 7894 14A19639 $413,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04mdm3njaynjezztvinwfmyte5njg0mtm1mzezngu4ysykdhh0pssmndmzoa== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4439 15W78484 $441,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0pssmmtawnti= CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 5792 15W78895 $389,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0pssmmjexna== CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 5954 14G05415 $463,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2mxmmi2zjjjyza0yzuwzduymdhmowvjowqwmmrjnyykdhh0pssmmjq3mdc= CATERPILLAR 988K TWX01475 2018 1217 17A00190 $749,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lotuzytm1ntfmmgnjmgi0zgm4zwewnmy1mdqzzmq5ysykdhh0pssmntg5mje= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6294 18W00235 $59,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1motviytc0ytnlm2e3ndc1odllzwqxnty4mtuzztdjnyykdhh0pssmnjmwmzc= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $25,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hngjkzjdimju2mza3mgviyzllmjvmywzhogq1zme1niykdhh0pssmntuyodq= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $28,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $82,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05zmrmzgiwnwjmywm4ote3ote4mzfhzmm0zjviyjnkosykdhh0pssmmja1mdm= GLEANER S88 RS8800EHTV8522 2014 965 19X00419 $199,500.00 Williston, ND more