NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $86,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05zdk5yjuyodg2zwmzotgyotmxzthmnznlndzjmmnjniykdhh0pssmndmwnze= JOHN DEERE 624J DW624JZ601478 2005 8713 X19A00130 $69,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jmwq5zdnmmmi5yzq3zwjizwringnjzmeyzwi3zju2myykdhh0pssmnta5mzk= CATERPILLAR 908M H8800766 2016 201 X19A00193 $85,000.00 Tok, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8594 PL15763 $141,300.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0pssmmta2mde= CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 13808 PL15360 $80,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kztg4otmyzgiyztrjzjy5odk4zgzjztcym2e4zgzjzcykdhh0pssmndq2ntq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 1620 PL15755 $280,100.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3553 14V03342 $135,500.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 10322 PL15759 $99,600.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1mnti4nge1ywexmjewody3owfinwniy2findkxytnknyykdhh0pssmntu0mzg= CATERPILLAR 926M LTE02489 2016 2912 X19W01102 $135,000.00 Lynden, WA more
Wtk?jhnyyz1hodi2ogvhmwe0ngu0odfiymixotjimtfknwqzztfhmiykdhh0pssmnjaymzc= CATERPILLAR 926M LTE04286 2017 1115 X19G00266 $138,900.00 Great Falls/customers, MT more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1035 18W01253 $149,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2012 7229 PL16632 $190,200.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz04zgyxzwu0ogzhmda5zjhiztg0zgexzdi3nthlzwrjmyykdhh0pssmmji2ntu= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 2155 14V04566 $175,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0pssmmtg1nzk= CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, WA more
Wtk?jhnyyz04otrkmmu0mjdlzgnizge5zjjimmyynzfinwy4nda3ziykdhh0pssmmtezmda= CATERPILLAR 938M J3R00477 2015 151 X18G01063 $199,900.00 East Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lzguwmwzkotq5y2rmzgjly2q4mmmym2i1zjhhnmjknsykdhh0pssmmtgynja= CATERPILLAR 950G AYB00411 2002 9291 X19A00156 $59,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4509 B15154 $196,200.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1lotzlzty1oda2m2ywndljzwzln2fiyzu5yzdjzmyyocykdhh0pssmntkwmw== CATERPILLAR 950K R4A00456 2012 5831 11W70301 $322,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hotc1nmvlnjgxnjyxotcyzde4nwmwntlkowywnjk5nyykdhh0pssmmtiwmta= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 8195 11A18687 $213,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04zjc3nde2zdaxoddlyjzjzwy5yjm4mdnlmwi3zwm1ncykdhh0pssmmtq3nty= CATERPILLAR 962M EJB00186 2015 1669 14A19695 $322,200.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 2067 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 4397 14A19687 $253,700.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjcxmjcxnjexmjmynwewztu4y2jjy2qzyzmzm2y2ocykdhh0pssmmza2mtg= CATERPILLAR 962M EJB00185 2015 1189 14A19692 $378,100.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1inta3nthknmu1m2njy2zhodrjzjgxm2e2ywu0mtflzcykdhh0pssmnjuw CATERPILLAR 966D 94X01825 1982 5600 X19W00078 $65,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4742 11W70693 $199,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05m2ywmjflymzhogrhywi5otrkntc5zgzinznjzjliziykdhh0pssmnty3otm= CATERPILLAR 966K TFS01065 2013 6305 B17529 $229,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imtmynta1mgi5n2i1y2riytcym2uymzc0zdrkngvlosykdhh0pssmndqzmzi= CATERPILLAR 966K TFS00506 2012 6279 18G01042 $184,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1930 14A19538 $414,400.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz04mmu2mgrmyjm3nmjlodk2zdcxzta4mjqynzy1owrlnyykdhh0pssmntu4ndy= CATERPILLAR 966M KJP00621 2014 4591 14A19539 $361,200.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kzjzjnzu3ywu1ngq1otbiogqyzdgyotewmmyxndgzocykdhh0pssmotuwma== CATERPILLAR 966M KJP00671 2014 3786 14A19573 $374,100.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jymu3zteymmqyyjrjnguwzdfintywzdbmymrkyjfiosykdhh0pssmmtq1mza= CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5168 11W69876 $278,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0pssmmtq3ody= CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0pssmndmwndm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9031 18W01020 $272,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kntm4zwrhytc2mwq4ndexzde3ogiynjrlzmflnte4yiykdhh0pssmmtuwmtc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 4718 15W78098 $372,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $22,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0pssmmja1nzm= CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $62,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $61,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0pssmmjm4ntc= CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 5460 B15371 $395,400.00 Billings, MT more